W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Podczas spotkania omówiono projekt programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ustalono również ostateczne brzmienie stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Podczas pierwszej części spotkania pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiła główne założenia projektu programu – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wskazała, że omawiany program zastąpi program Inteligentny Rozwój, a jego celem jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie innowacji. Zaznaczyła, że Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki kierowane będą zarówno do sektora przedsiębiorców, jak i sektora nauki. Poinformowała, iż w ramach programu zostaną rozdysponowane środki w wysokości 8 mld euro. Zgodnie ze wstępnymi założeniami środki mają zostać uruchomione na początku 2022 roku. Odniosła się do procesu konsultacji społecznych projektu, które będą trwały do 14 kwietnia 2021 r. W tym kontekście zwróciła uwagę również na konsultacje środowiskowe programu.
Strona społeczna w nawiązaniu do informacji dotyczącej projektu programu – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przedstawiła przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej postulaty, między innymi o połączenie kwestii „badania i rozwój” z kwestią „wdrażanie”, co zostało uwzględnione w przedstawionym projekcie. Pozytywnie odniesiono się do włączenia do programu wątku podnoszenia kompetencji kadr.
Drugą część posiedzenia poświęcono debacie na temat Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Wyżej wskazane stanowisko zostało przyjęte podczas spotkania. Postulowano w nim między innymi o wyłączenie przepisów wykraczających poza przedłożone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych do odrębnego projektu legislacyjnego oraz poddanie ich wymaganym procedurom konsultacyjnym, niezbędnym dla ustalenia odpowiedniego kształtu i zakresu rozważanych regulacji; zwłaszcza w kontekście niezwykle istotnego wpływu na polską gospodarkę w sytuacji skorzystania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji z instrumentu proponowanego w przedmiotowej regulacji w postaci uznania danego dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka. Partnerzy społeczni w dokumencie zwrócili także uwagę na konieczność pogłębienia analizy projektodawcy w zakresie Oceny Skutków Regulacji.