W dniu 15 marca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła pani Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował pan Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: pani Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny, pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz przedstawiciele branży farmaceutycznej w Polsce.

Spotkanie odbyło się w dwóch częściach, agenda obejmowała następujące zagadnienia:


I część posiedzenia
Zagrożenia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego w czasie pandemii i w czasie odbudowy. Omówienie następujących kwestii: usługi prozdrowotne w aptece jako odciążenie systemu opieki zdrowotnej; rynek apteczny: kształt, sytuacja regulacyjna, usługi propacjenckie; polityka lekowa – dostępność pacjenta do leków w tym refundowanych, skutki ekonomiczne pandemii i ich wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie leków.


II część posiedzenia
Dodatki covidowe - wypłata pominiętym grupom zawodowym. Analiza nieprawidłowości w wypłacaniu dodatku.
W pierwszej części posiedzenia, na wniosek Konfederacji Lewiatan, Zespół przeprowadził dyskusję w temacie „Zagrożenia dla krajowego przemysłu farmaceutycznego w czasie pandemii i w czasie odbudowy”. Poruszono następujące wątki: doniesienia medialne nt. niekorzystnych zmian ustawy refundacyjnej – zapowiedź tzw. „korytarzy cenowych”, konieczność przedłużenia decyzji refundacyjnych wygasających w 2021 r. o jeden rok tj. do końca 2022 r. oraz analiza IQVIA – średnie ceny wybranych grup leków w państwach UE.

„Czym jest bezpieczeństwo lekowe - rola Krajowego przemysłu farmaceutycznego”

W trakcie spotkania przedstawiciele Krajowych Producentów Leków, reprezentujący na posiedzeniu Konfederację Lewiatan, przedstawili prezentację pt. „Czym jest bezpieczeństwo lekowe - rola Krajowego przemysłu farmaceutycznego”. W wystąpieniu podkreślono wpływ przemysłu farmaceutycznego na rozwój gospodarczy oraz odniesiono się do głównych zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania tej branży w Polsce. Wskazywano na potrzebę prolongaty decyzji refundacyjnych kończących się z końcem w 2021 r. lub konstruktywnego dialogu i przedłużenia decyzji w aktualnych poziomach cen oraz niezmieniania ustawy refundacyjnej podczas pandemii. Wśród celów długookresowych przedstawiciele branży farmaceutycznej wyróżnili zaangażowanie/patronat Prezydenta RP, Parlamentarzystów i Premiera w tworzenie wspólnie z krajowym przemysłem Strategii Bezpieczeństwa Lekowego Polski, dialog i współpracę resortów zdrowia i gospodarki w zakresie kluczowych decyzji dla branży - Strategii rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz wprowadzenie instrumentów wsparcia produkcji leków i API (substancji czynnej) w Polsce.

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na brak prekonsultacji ustaw i konieczność przygotowania, w porozumieniu z przedstawicielami branży farmaceutycznej, założeń i dobrych rozwiązań systemowych. Wskazano na malejący udział wydatków na leki w ramach budżetu NFZ, co wpływa niekorzystnie na dostępność pacjentów do innowacyjnego leczenia.


„Usługi prozdrowotne w polskiej aptece jako odciążenie systemu opieki zdrowotnej”

Następnie przedstawiono prezentację PharmaNet - Związku Pracodawców Aptecznych pt. „Usługi prozdrowotne w polskiej aptece jako odciążenie systemu opieki zdrowotnej”. Według autorów prezentacji rozszerzenie katalogu usług możliwych do świadczenia w aptece sprawiłoby, że każda z wizyt w aptece niosłaby większą wartość dla pacjentów. Wprowadzenie dodatkowych usług oznaczałoby niebagatelne odciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19. Przykładowe usługi to: realizowanie programów profilaktycznych, wykonywanie badań kontrolnych, szczepienia, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe, w tym dla osób z chorobami metabolicznymi, dowóz leków do domu, działalność edukacyjna, spersonalizowany system dozowania leków i nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego. Według autorów korzyści z realizacji dodatkowych usług odnieśliby nie tylko pacjenci, ale również wpłynęłoby to pozytywnie na rentowność placówek aptecznych. Autorzy wnieśli o podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na problem barier prawnych dotyczących aktywnego włączenia farmaceutów i aptek do systemu ochrony zdrowia. Podkreślono, że konieczna jest nowelizacja wielu przepisów, w tym m.in. ustawy prawo farmaceutyczne oraz regulacji dotyczących ogólnych warunków lokalowych dla apteki.

Uzgodniono, iż na jednym z kolejnych spotkań Zespół odbędzie dyskusję w zakresie farmacji szpitalnej.

W drugiej części posiedzenia, Zespół dyskutował na temat nieprawidłowości w wypłacie tzw. dodatków COVID-owych, dla medyków pracujących przy zwalczaniu epidemii. Partnerzy społeczni wskazywali, iż wielu pracowników personelu pomocniczego i działalności podstawowej, pomimo bezpośredniej opieki nad pacjentami chorującymi na COVID, nie jest uprawnionych do otrzymania dodatku COVID-owego. Strona społeczna postulowała o korzystne rozstrzygnięcie zaistniałej sytuacji i sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy są zatrudnieni na oddziałach COVID-owych.
Strona rządowa wyjaśniła, że w obecnych warunkach, po zaszczepieniu personelu medycznego, nie ma podstawy do nowego polecenia. Możliwa jest jedynie zmiana polecenia, poprzez jego uchylenie w całości.