W dniu 29 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich w formie wideokonferencji. Podczas spotkania omówiono zgłoszone uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy, zmiany w zakresie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz podjęto dyskusję na temat programu Pomoc Techniczna.

W pierwszej części posiedzenia pani Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiła przebieg procesu konsultacji projektu KPO. Odnosząc się do instrumentu, którego celem jest uporządkowanie danej sfery polityki publicznej, podkreśliła możliwość realizacji inwestycji wpisujących się w reformy we wskazanym zakresie. Wskazała na konieczność realizacji zaleceń z 2019 r., aby uzyskać środki z programu EU Next Generation. Poinformowała także, iż środki z wymienionego programu przeznaczone zostaną zarówno na wdrażanie KPO, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz instrument React EU.
Partnerzy społeczni pozytywnie ocenili diagnozę wyzwań rozwojowych wskazanych w KPO. W tym kontekście podkreślono niską innowacyjność krajowej gospodarki. Jednocześnie negatywnie odniesiono się do ogólnego planu wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz obszaru dotyczącego trwałych rozwiązań instytucjonalnych mających na celu zabezpieczenie gospodarki na przyszłość. Zwrócono uwagę na ogólny charakter omawianego dokumentu oraz brak precyzyjnie wskazanych instrumentów i rozwiązań. Podkreślono brak odniesienia w projekcie do zaleceń Komisji Europejskiej z 2020 r. dotyczących poprawy klimatu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie ochrony niezależności sądów. Wyrażono obawę w odniesieniu do terminów, w których powinien rozpocząć się proces legislacyjny, aby móc wprowadzić w życie proponowane w dokumencie rozwiązania. Partnerzy społeczni zwrócili także uwagę na konieczność zwiększenia wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli.
Kolejna część spotkania została poświęcona omówieniu zmian w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Pani Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, poinformowała o zakończeniu procesu konsultacji projektu w dniu 22 lutego 2021 r., podczas którego złożono za pomocą właściwego formularza ponad pięć tysięcy uwag. Wskazała na przedstawienie nowego projektu Umowy Partnerstwa po analizie otrzymanych propozycji zmian oraz planowane sporządzenie raportu z konsultacji. Jako kluczowe wyzwanie dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wskazano poprawę koordynacji inicjatyw i działań realizowanych na poziomie regionalnym oraz wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Poruszono także kwestię koordynacji instrumentów wynikających z Umowy Partnerstwa oraz innych unijnych programów. Jednocześnie poinformowano o planowanym przekazaniu 0,25% środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie potencjału administracyjnego partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych.
Partnerzy społeczni zwrócili się do przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o przekazanie odpowiedzi na przekazane przez stronę pracowników i stronę pracodawców Zespołu ds. funduszy europejskich RDS stanowisko dotyczące Umowy Partnerstwa, zawierającej informację na temat uwzględnienia poszczególnych postulatów. Pozytywnie oceniono propozycję przeznaczenia środków na podniesienie potencjału partnerów społecznych.
Podczas ostatniej części posiedzenia pan Maciej Anulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawił prezentację dotyczącą programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Prezentacja objęła informacje dotyczące procesu prac nad programem. Przybliżono trzy podstawowe filary programu: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci, skuteczna komunikacja; które mają zapewnić skuteczną realizację polityki spójności w latach 2021-2027. Wśród priorytetów funkcjonowania programu wymieniono między innymi: upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, zwiększenie zdolności administracyjnej instytucji systemu wdrażania, prowadzenie sieci punktów informacyjnych dla beneficjentów, prowadzenie kampanii poprawiających widoczność Funduszy Europejskich. Poinformowano o budżecie programu wynoszącym 550 mln euro.
Partnerzy społeczni negatywnie ustosunkowali się do podziału środków z programu, odnosząc się do niskich funduszy przeznaczonych na podnoszenie kompetencji partnerów spoza administracji. Zwrócono także uwagę na niewłaściwy sposób przyznawania omawianych środków.