W dniu 29 marca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła pani Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pan Zdzisław Skwarek – Przewodniczący Podzespołu ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, działającego przy Ministrze Zdrowia oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Agenda posiedzenia obejmowała następujące punkty:

  • Podsumowanie stanu ochrony zdrowia po roku trwania pandemii. Dyskusja nad stanem pomocy społecznej w Polsce. Realizacja świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej
    – problemy, sprawy pracownicze, finansowanie.
  • Rola lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia.
  • Program rehabilitacji dla osób po przebytym zakażeniu COVID-19 w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego.

W pierwszej części posiedzenia Zespół przeprowadził dyskusję nad stanem pomocy społecznej w Polsce, po roku trwania pandemii COVID-19.

W trakcie spotkania pani Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła najważniejsze informacje na temat obecnej sytuacji w domach pomocy społecznej. Podkreśliła, iż od początku trwania pandemii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi stałą współpracę z domami pomocy społecznej. W 2020 roku domom pomocy społecznej udzielono wsparcia z rezerwy celowej w kwocie 137 mln złotych. W tym samym okresie ponad 800 placówek publicznych i prywatnych otrzymało środki europejskie w wysokości 289 mln złotych. Dodatkowo w 2021 roku w ramach funduszu covidowego na wsparcie domów pomocy społecznej przeznaczono 50 mln złotych. Środki zostały podzielone na województwa, w zależności od liczby mieszkańców i pracowników w DPS. W połowie roku Ministerstwo zapowiedziało przegląd wydatkowania tych środków. Zaznaczono, że istotną część przekazanego dofinansowania stanowiły środki na gratyfikację dla osób sprawujących opiekę nad mieszkańcami. Oprócz wsparcia finansowego wydano 12 rekomendacji oraz wprowadzono specjalne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej, w tym umożliwienie rotacyjnego systemu pracy. Na dzień 10 marca 2021 roku zaszczepiono ok. 73% mieszkańców DPS i ok. 43% pracowników na 60% zgłoszonych. Ostateczne dane na temat przebiegu szczepień będą zbierane w połowie kwietnia 2021 roku. Pani Dyrektor poinformowała o wydaniu w dniu 4 marca 2021 roku rekomendacji dla domów pomocy społecznej w sprawie stopniowego otwierania wyjść dla mieszkańców. Decyzje w tym zakresie mają być podejmowane przez organy prowadzące, we współpracy z Wojewodami i Inspekcjami Sanitarnymi. Ponadto przy Radzie Pomocy Społecznej powołano Podzespół do spraw wypracowania rekomendacji w sprawie kadry pielęgniarskiej, zatrudnionej w domach pomocy społecznej. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej będzie odpowiadał za monitoring świadczenia opieki pielęgniarskiej i długoterminowej w domach pomocy społecznej. Wstępne dane w tym zakresie mają zostać upublicznione pod koniec kwietnia 2021 roku.
Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, iż w 2020 roku Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki regionalnej uruchomiło projekt unijny o łącznej wartości 250 mln, w tym na realizację świadczeń w DPS przeznaczono 116 mln złotych.

Partnerzy społeczni wystąpili o przekazanie danych i analiz dotyczących zawodów medycznych zatrudnionych w DPS. Podkreślono, że jednym z zadań doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia jest opracowanie rekomendacji pracowników i pracodawców w zakresie funkcjonowania opieki społecznej w Polsce. Postulowano o rozszerzenie dyskusji o zagadnienia opieki długofalowej i zabezpieczenie opieki dla osób starszych.

Strona rządowa zadeklarowała, iż właściwe analizy zostaną przekazane członkom Zespołu przed kolejnym spotkaniem.

W drugiej części posiedzenia Zespół dyskutował na temat roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W trakcie spotkania przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła prezentację obrazującą dotychczasowe finansowanie przez NFZ świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.
Lecznictwo uzdrowiskowe zostało zawieszone rozporządzeniem Rady Ministrów w dniach od 14.03.2020 roku do 14.06.2020 roku i od 29.10.2020 do 10.03.2021 roku. Według planu finansowego NFZ, na lecznictwo uzdrowisko w roku 2021 przeznaczono 924 299 tys. złotych, jest to wzrost o 115 893 tys. złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Zawarto taką samą liczbę umów jak w roku 2020. Natomiast podniesiono ich wartość, poprzez zwiększenie cen osobodnia w lecznictwie uzdrowiskowym. Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawców za 2020 roku, wypłacił 331 520 966 złotych. Stanowiło to ok. 44,5% wartości umowy rocznej. W roku 2021 rachunki ryczałtowe liczone do marca 2021 roku będą wypłacone w kwocie ok. 149 mln złotych. Dodatkowo NFZ wypłacił opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym, uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Na leczenie uzdrowiskowe została wypłacona kwota 4 821 359 złotych.
Na leczenie uzdrowiskowe zostało skierowanych ponad 98% uprawnionych pacjentów. Spośród skierowanych na leczenie osób, ok. 60% zgłosiło się na leczenie, natomiast przeszło 20% pacjentów, pomimo wcześniejszej deklaracji, nie stawiło się na leczenie uzdrowiskowe.
W ostatniej części posiedzenia Zespół omówił temat rehabilitacji dla osób po przebytym zakażeniu COVID-19.
Pan Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiony program fizjoterapii i rehabilitacji adresowany do grupy pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2. Program zostanie uruchomiony na mocy polecenia wydanego przez Ministra Zdrowia i będzie finansowany ze środków przeznaczonych na walkę i przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Pierwsza część programu będzie dotyczyć fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej, natomiast druga część będzie dotyczyć świadczeń wykonywanych w uzdrowiskach oraz rehabilitacji w oddziałach stacjonarnych. Założenia do fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej opracowywane były we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, natomiast we współpracy z NFZ stworzono założenia do rehabilitacji stacjonarnej.
W trakcie dyskusji strona społeczna wskazywała na ogromne koszty leczenia pacjentów pocovidowych oraz niską wycenę świadczeń z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej. Podkreślano, że obecne warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego nie pozwalają na odrobienie zaległości spowodowanych zawieszeniem funkcjonowania w okresie pandemii. Partnerzy społeczni wnosili o umorzenie zaliczek w wysokości 1/12 kontraktu wypłacanego przez NFZ oraz przedłużenie okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej za ubiegły rok do 30 czerwca 2021 roku. Zaproponowano również rozszerzenie profili leczniczych w uzdrowiskach o rehabilitację pocovidową.

Uzgodniono, iż dyskusja w zakresie pomocy społecznej i lecznictwa uzdrowiskowego, po wdrożeniu programu rehabilitacji pocovidowej, będzie kontynuowana na posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z postulatem partnerów społecznych, do dyskusji zostaną doproszeni przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.