W dniu 12 kwietnia 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła pani Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia: pan Leszek Szalak – Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz pan Daniel Rutkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Agenda posiedzenia obejmowała następujące punkty:

Dyskusja nad zwiększeniem wydolności systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Analiza stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata.
Omówienie kwestii zarządzenia nr 62/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
W pierwszej części posiedzenia Zespół przeprowadził analizę stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata.

W trakcie spotkania pan Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP przedstawił prezentację pt. „Odbudowa Zdrowia”. Z przeprowadzonej analizy problemów systemu ochrony zdrowia wynika, że w trakcie trwania stanu epidemii nastąpił istotny wzrost zgonów na choroby, których leczenie zostało zaniechane lub odroczone (choroby układu krążenia, onkologiczne, psychiczne). Wskazano również na utrudniony dostęp do lekarza POZ, AOS, badań diagnostycznych, zamrożenie działań/badań profilaktycznych – negatywne efekty wieloletnie, wzrost zachorowań na choroby przewlekłe, zmniejszoną zgłaszalność w uzasadnionych przypadkach chorobowych i dezorganizację funkcjonowania ważnych szpitali regionalnych. Wobec tych alarmujących danych, najważniejszym priorytetem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia powinno być przywrócenie normalnego funkcjonowania opieki medycznej, ale jednocześnie zapewnienie finansowania i to na zdecydowanie wyższym poziomie. Za niezbędne zmiany organizacyjne uznano: zwiększenie wydolności systemu oraz zwiększenie nakładów finansowych na opiekę zdrowotną, także z uwzględnieniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Autorzy prezentacji zaproponowali określenie katalogu procedur/zakresu świadczeń, które będą miały dookreślone zasady udzielania i przeznaczone dodatkowe środki finansowe, aby zwiększyć wydolność systemu. Pracodawcy apelowali o włączenie sektora prywatnego do walki z epidemią i wykorzystanie jego zasobów do wsparcia całego systemu ochrony zdrowia.

Kolejnym omawianym tematem była kwestia zarządzenia nr 62/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. W opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2021 roku zarządzeniu wskazano, że zawarte w nim rozwiązania będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Strona społeczna podkreśliła, że wejście w życie zarządzenia może przyczynić się do znacznego ograniczenia dostępu do świadczeń fizjoterapeutycznych.
Podczas dyskusji przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowali o decyzji dotyczącej anulowania zarządzenia nr 62/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśniono, iż od dnia 9 kwietnia 2021 r. przedmiotowe zarządzenie pozostaje poza obiegiem prawnym.

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Spotkanie zostanie poświęcone kontynuacji dyskusji na temat stanu pomocy społecznej oraz roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce.