W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS poświęcone omówieniu dotychczasowego wsparcia finansowego realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach szeroko rozumianego pakietu regulacji minimalizujących negatywny wpływ COVID-19 na podmioty gospodarcze.

W pierwszej części spotkania prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, przedstawiła prezentację dotyczącą wsparcia finansowego ZUS wypłaconego w ramach Tarcz Antykryzysowych. Jako główny cel wprowadzenia omawianego instrumentu wskazała: zmniejszenie obciążeń dla pracodawców i obywateli, ochronę miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego obywateli oraz solidarne rozłożenie kosztów gospodarczych epidemii między państwo, sektor bankowy, pracowników i pracodawców. Poinformowała o wsparciu dla przedsiębiorców, które obejmuje świadczenia postojowe, zwolnienie ze składek do ZUS oraz ulgę w opłacaniu składek. W nawiązaniu do odroczenia terminu płatności składek lub rozłażenia zaległości składkowej na raty zaznaczyła, iż ZUS przyznał 217 tys. ulg, które objęły 10,1 mld zł. Jednocześnie zwróciła uwagę, że od czerwca 2020 r. wnioski o udzielenie wsparcia z Tarcz Antykryzysowych były przekazywane jedynie w formie elektronicznej. Podczas prezentacji Prezes ZUS omówiła także wsparcie kierowane do osób bezrobotnych w postaci dodatku solidarnościowego, który został wypłacony dla 106 tys. osób i objął łącznie kwotę 313 mln zł. Następnie przedstawiła podstawowe informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem do lat 8, którego żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę zamknięto z powodu Covid-19. ZUS wypłacił w ramach zasiłku opiekuńczego kwotę 1,1 mld zł. Odniesiono się również do programu Polski Bon Turystyczny, do którego dołączyło 20,1 tys. przedsiębiorców i OPP. W ramach programu płatności dokonało 458 tys. Polaków na łączną kwotę 318 mln zł.
Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, poinformował o łącznych środkach przekazanych na pomoc w zakresie łagodzenia skutków gospodarczych pandemii, które wyniosły ponad 204 mld zł. Wskazał także, że w nowym rozporządzeniu regulującym wypłaty Tarczy Antykryzysowej znajdzie się około 60 nowych branż objętych wsparciem finansowym.
Partnerzy społeczni pozytywnie odnieśli się do kwestii realizacji zadań przez ZUS. Jednocześnie podkreślili potrzebę dostosowania wynagrodzeń pracowników ZUS do rosnących nakładów pracy. Odniesiono się również do marginalnych skutków potencjalnych nieprawidłowości związanych z wypłatami Tarcz Antykryzysowych wycenionych na 6,7 mln zł. Nawiązano do przychodów ZUS związanych z wcześniejszymi zgonami ubezpieczonych, a także analiz związanych z wysokością świadczeń emerytalnych w przyszłych latach z uwagi na przewidywane zmiany dotyczące czasu przeciętnego dalszego trwania życia.