W dniu 26 kwietnia 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła pani Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych. W posiedzeniu wzięli udział: pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, pan Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, pan Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia, pan Szymon Wróbel – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Zdzisław Skwarek – Przewodniczący Podzespołu ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, działającego przy Ministrze Zdrowia oraz przedstawiciele branży pomocy społecznej i Związku Uzdrowisk Polskich.

W pierwszej części posiedzenia Zespół po raz kolejny podjął dyskusję na temat stanu pomocy społecznej w Polsce, po roku trwania pandemii COVID-19.
Na wniosek strony społecznej w spotkaniu wziął udział pan Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciel MSWiA odniósł się do kwestii nadzoru wojewodów nad domami społecznymi. Podkreślił, że merytoryczny nadzór nad sprawami pomocy społecznej w rządzie sprawuje minister rodziny i polityki społecznej. Wyjaśnił, iż w pierwszych tygodniach pandemii zadaniem wojewodów było wydawanie poleceń w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek pomocy społecznej w celu właściwego przeorganizowania systemu do walki z epidemią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako koordynujące prace wojewodów w rządzie, współpracowało ściśle w tym zakresie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
Następnie pani Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła szczegółową informację na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w trakcie trwania stanu epidemii. W 2020 roku na wsparcie domów pomocy społecznej, ze środków rezerwy celowej pomocy społecznej, zostało przekazanych ponad 114 mln zł, z czego ponad 83 mln zł (73%) zostało rozdysponowane na dodatki do wynagrodzeń, w tym premie, dodatki zadaniowe i nagrody. W sumie 53 415 pracowników otrzymało dodatki. Dodatkowo ze środków europejskich na wsparcie domów pomocy społecznej przeznaczono 280 mln zł, z czego ponad 200 mln zł wydatkowano na wsparcie kadry.
W trakcie dyskusji partnerzy społeczni apelowali o zmiany systemowe dotyczące podwyżek płac w domach pomocy społecznej. Wskazano na postępujące spłaszczenie wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej, zwłaszcza w kontekście wzrostu płacy minimalnej w Polsce.
W drugiej części posiedzenia Zespół kontynuował dyskusję na temat roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Na posiedzeniu przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia zaprezentowali informację na temat funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w okresie epidemii, w tym dane dotyczące zawartych umów w latach 2020-2021, wartości umów i pobranego ryczałtu na leczenie stacjonarne w 2020 roku, wysokość dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii – UZD, liczby dojazdów/przypadków Covid-19 w turnusach leczniczych rozpoczynających się 11.03.-16.04.2021 r., realizacji skierowań w turnusach zakończonych do 16.04.2021 r. oraz aktualną informację na temat rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.
Strona społeczna wnioskowała o możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego środków finansowych wypłaconych uzdrowiskom w formie zabezpieczenia 1/12 kontraktu z NFZ bądź umożliwienie konwersji na środki covidowe. Ponadto zwrócono uwagę na zbyt wysokie wymagania kadrowe i sprzętowe w stosunku do placówek leczniczych zajmujących się rehabilitacją pocovidową, co będzie skutkowało niekierowaniem pacjentów na leczenie.
Uzgodniono, iż wnioski z dyskusji na temat stanu pomocy społecznej oraz działalności uzdrowisk zostaną włączone do stanowiska przygotowywanego przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS.