W dniu 4 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkanie poświęcono omówieniu problematyki związanej z projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

W pierwszej części posiedzenia pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poinformował o wydłużeniu, na wniosek partnerów społecznych, terminu konsultacji przedmiotowego projektu ustawy. Jednocześnie podkreślił, iż zaproponowane zmiany mają na celu zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych w przestrzeni publicznej. Pan Paweł Sosnowski, Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odnosząc się do przekazanych drogą mailową uwag strony społecznej Zespołu, podkreślił, że większość z nich nawiązywała do kwestii ustalania wysokości opłaty produktowej. Zaznaczył, iż wprowadzenie omawianego mechanizmu jest analogiczne do regulacji dotyczących torebek z tworzywa sztucznego. Wskazał na zmniejszenie liczby wykorzystanych przez jednego mieszkańca torebek z 300 sztuk w 2017 roku do 20 sztuk w roku bieżącym. Poinformował także o zobowiązaniu przedsiębiorców, zgodnie z zapisami projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw do posiadania opakowań alternatywnych, do posiadania opakowań alternatywnych, wyprodukowanych z innych tworzyw. Odnosząc się do kwestii opłat zaznaczył, że byłyby one uiszczane na rzecz Marszałka Województwa z przeznaczeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednocześnie podkreślając, iż ich wysokość ustalałby Minister Klimatu i Ochrony Środowiska w drodze rozporządzenia, natomiast w projekcie ustawy określono ich maksymalną wysokość.

W drugiej części spotkania partnerzy społeczni odnieśli się do całościowej implementacji i konsultacji przepisów dyrektywy SUP. Zaznaczono, iż proponowany sposób wprowadzenia prawa pozwoli wypracować przedsiębiorcom pełen ogląd na całość uregulowań środowiskowych w omawianym zakresie oraz koniecznych do poniesienia kosztów. Jednocześnie postulowali o ustalenie wysokości opłaty na najniższym możliwym poziomie, a także ustanowienie adekwatnego vacatio legis celem umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania swojej działalności do wprowadzanych zmian. Oceniono, iż wysokość ustanowionej w ramach projektu opłaty za usługi zbierania, uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów oraz za prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami jednorazowego użytku, powinna być uzależniona od policzalnych czynników.