W dniu 25 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Podczas spotkania omówiono przyjętą przez Radę Ministrów Propozycję weryfikacji kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r. oraz poselski projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

W pierwszej części spotkania Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiła propozycję weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (obecnie 701 zł – wzrost o ok. 11%, tj. o 75 zł) oraz dla osoby w rodzinie¬¬ – 600 zł (obecnie 528 zł – wzrost o ok. 14%, tj. o 72 zł).
Pani Minister wskazała także propozycje podwyższenia kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego o 37 zł (25% sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe) – z 308 zł do 345 zł (wzrost o 12 %) oraz wzrostu kwot świadczeń z pomocy społecznej:
– kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – z 1763 zł do 1837 zł (wzrost o 4 %);
– minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – z 647 zł do 721 zł (wzrost o 11 %);
– maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – z 1376 zł do 1450 zł (wzrost o 5 %);
– maksymalna kwota zasiłku stałego – z 645 zł do 719 zł (wzrost o 11 %).

Strona pracowników w odniesieniu do proponowanych kwot zwróciła uwagę na niskie kryteria dochodowe dotyczące osób w rodzinie. Negatywnie odniesiono się do kryteriów dla rodzin, które ustalono poniżej kwoty minimum egzystencji. Zwrócono także uwagę na długi, trzyletni okres weryfikacji kryterium dochodowego. Wskazano na brak udostępnienia dokumentu obrazującego wartość i strukturę interwencji socjalnej oraz brak dostosowania omawianych kryteriów do okresu pandemii. Zaproponowano uwzględnienie pełnego progu interwencji socjalnej oraz prognozowanego na najbliższe trzy lata wskaźnika inflacji. Zarekomendowano przyjęcie wzrostu wskaźnika weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r. o 7,5%. W związku z tym postulowano o przyjęcie następujących kwot:
– dla osoby samotnie gospodarującej: 834 zł – wzrost o ok. 18,9%;
– dla osoby w rodzinie: 645 zł – wzrost o ok. 22,1%.

Drugą część spotkania poświęcono dyskusji na temat poselskiego projektu ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przewodniczący Zespołu przedstawił w skrócie przedmiotowy projekt wskazując „zobowiązanie pracodawców zatrudniających średniorocznie nie mniej niż 20 pracowników do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy, najpóźniej do 31 marca każdego roku, rocznego sprawozdania o procentowej różnicy w wysokości wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn za ubiegły rok kalendarzowy. Raportowane różnice mają dotyczyć wynagrodzenia brutto obejmującego wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki w przeliczeniu na etat, na zasadach obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy a także dodatkowych składników wynagrodzeń. Obowiązek ten dotyczy informacji o wynagrodzeniach uzyskanych z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia, umowy o świadczeniu usług, kontraktów menadżerskich w układzie roku kalendarzowego, za który składane jest sprawozdanie”. Zaznaczył również, iż „projekt wprowadza zachęty do głębszej analizy różnic płacowych według płci w danej jednostce i prezentacji wyników. W przypadku identyfikacji u danego pracodawcy różnic płacowych, ustawa zobowiązuje go do podjęcia działań naprawczych.”

Strona pracowników podkreśliła, iż Konstytucja RP oraz Kodeks pracy zawierają przepisy dotyczące równości wynagrodzeń. Jednocześnie wskazano, że mimo wskazanych przepisów ochrona równości wynagrodzeń nie jest wystarczająca. Pozytywnie odniesiono się do przedmiotowego projektu, wskazując na ochronę interesów zarówno strony pracowników, jak i strony pracodawców.

NSZZ „Solidarność” poddał pod rozwagę kwestię dotyczącą konieczności wprowadzenia „twardych” rozwiązań prawnych w zakresie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Strona pracodawców zaznaczyła, powołując się między innymi na rankingi PWC, iż Polska jest jednym z najlepszych rynków pracy dla kobiet pod względem luki płacowej oraz innych wskaźników. Odniesiono się jednocześnie do kwestii wzrostu wymagań biurokratycznych nakładanych na przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan, reprezentująca stronę pracodawców, poparła projektowane w dokumencie zmiany.

Strona pracowników oraz strona pracodawców uzgodniła, iż kwestia przedmiotowego projektu ustawy będzie poddana dyskusji podczas kolejnego posiedzenia Zespołu.