W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Podczas spotkania przeprowadzono wstępną dyskusję na temat propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia przez Olgierda Podgórskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, informacji na temat propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Przedstawiciel MRiPS wyjaśnił kwestię terminu przekazania dokumentów dotyczących omawianej sprawy, związanego z pracami nad Polskim Ładem. Wskazał na przyjętą przez Radę Ministrów propozycję pozostawienia kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej bez zmian w stosunku do poprzednich kwot weryfikacji ustalonych w 2018 r. Propozycję uzasadnił funkcjonowaniem systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci „Rodzina 500+” oraz innych elementów polityki rodzinnej, takich jak wyprawka szkolna. Odnosząc się do Polskiego Ładu wskazał na kwestię kapitału rodzicielskiego, co do której Rada Ministrów podjęła decyzję o niepodwyższaniu kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Strona pracowników wskazała na wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków rodzin. Zwrócono także uwagę na brak waloryzacji świadczenia „Rodzina 500+” od momentu jego wprowadzenia w 2016 roku.

Zespół ustalił, iż podejmie próbę wypracowania stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. podczas kolejnego posiedzenia.