W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego omówiono sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz podsumowano dyskusję w sprawie propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej oraz propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W pierwszej części spotkania Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, omówił sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Poinformował, że ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zakładała brak deficytu. W październiku 2020 r. została przeprowadzona nowelizacja ustawy budżetowej, której celem była m.in. aktualizacja podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych. PKB w 2020 r. był realnie niższy o 2,7% w porównaniu z 2019 r., średnia płaca brutto w Polsce wyniosła 5167 zł, natomiast stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wyniosła 6,2%. Zaznaczył, że dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. Podkreślił, że w stosunku do 2019 r., dochody wzrosły nominalnie o 4,8%, a realnie o 1,4%.

Następnie krótko podsumowano kwestię propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej oraz propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Strona związkowa negatywnie oceniła propozycję podwyższenia kryteriów dochodowych w pomocy społecznej z uwagi na zbliżoną wartość minimum egzystencji oraz koncepcję zamrożenia kwot kryteriów dochodowych i niepodwyższaniu kwot poszczególnych świadczeń wskazanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Podczas posiedzenia strona pracowników i strona pracodawców nie uzgodniły wspólnego stanowiska w omawianych kwestiach. Podjęto decyzję o korespondencyjnym procedowaniu w zakresie wypracowania ewentualnego stanowiska partnerów społecznych Zespołu dotyczącego propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej oraz propozycji weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.