W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Przedmiotem obrad było omówienie kwestii związanych z projektem programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego, Krajowym Planem Odbudowy oraz informacją nt. aktywności lokalnych komitetów monitorujących regionalne programy operacyjne w bieżącej perspektywie finansowej.

W pierwszej części posiedzenia Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że program FERS został poddany procedurze konsultacji społecznych i w dniu 17 czerwca br. odbyło się wysłuchanie publiczne programu. Poinformowała o planach wydania pakietu rozporządzeń w dniu 1 lipca br., które będą dotykać również EFS+. Podkreśliła wolę wypracowywania rozwiązań na drodze dialogu oraz wskazała na wkład pracy MRPiT.

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS w MFiPR wygłosił prezentację dotyczącą harmonogramu prac nad programem FERS i oznajmił, że strona rządowa postara się odnieść do wszystkich nadesłanych uwag.

Strona społeczna Rady pytała, czy zwiększenie środków dotyczy tylko finansowania dialogu społecznego, czy również dotyka dialogu obywatelskiego. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na kwestie reprezentatywności stron w gremiach, capacity building oraz na podział środków pomiędzy osie priorytetowe.

W drugim punkcie posiedzenia głos zabrała Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w MFiPR, mówiąc, że KPO został przyjęty przez RM 30 kwietnia br. oraz, że został przesłany do KE 3 maja br. Poinformowała o wykorzystaniu przez Polskę całość kwoty dotacyjnej i 12 mld euro z części pożyczkowej. Zwróciła uwagę na złożenie planów KPO przez 24 państwa i wydaniu dla 12 państw decyzji implementacyjnej, która określa kamienie milowe i wskaźniki określające harmonogram prac nad KPO. Wskazała, że KPO będzie się składał z 5 komponentów i nakreśliła potrzebę wyznaczenia demarkacji pomiędzy KPO, a Polityką Spójności.

Strona społeczna zapytała, gdzie będą określone kwestie Komitetu Monitorującego KPO oraz o uwzględnienie partnerów społecznych w ramach prac Komitetów. Organizacje biorące udział w pracach Rady podkreśliły istotną rolę reprezentatywnych organizacji w prowadzeniu dialogu.

W ostatniej części posiedzenia Anna Sulińska-Wójcik, Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w MFiPR powiedziała, że lokalne komitety monitorujące regionalne programy operacyjne działają wg. wspólnych wytycznych nadających ciągły charakter spotkań. Niemniej przez pandemię koronawirusa w 2020 roku zwołano 5 tradycyjnych posiedzeń i 9 komitetów o charakterze internetowo-hybrydowym. Wskazała na odbywanie posiedzeń niekiedy w formie obiegowej i wskazała na zwołanie w 2021 roku 12 posiedzeń komitetów o charakterze internetowo-hybrydowym.