W dniu 17 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W pierwszej części posiedzenia zaplanowano omówienie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (druk senacki nr 177). We wstępie do dyskusji Przewodniczący Jacek Męcina zaprezentował informację z przebiegu posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn został opracowany z inicjatywy Stowarzyszenia Kongresu Kobiet i zawiera ważne rozwiązania mające na celu monitorowanie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz podejmowanie miękkich działań na rzecz cyklicznej sprawozdawczości firm w tym zakresie. W trakcie dyskusji zdecydowane poparcie dla projektu wyraziły 3 z 9 organizacji uczestniczących w pracach Rady: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Konfederacja Lewiatan.

Ostatecznie ze względów formalnych, punkt pierwszy posiedzenia nie został zrealizowany.

W drugiej części posiedzenia omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Minister Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiła informację na temat projektu ustawy. W dniu 19 maja br. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz do zaopiniowania przez partnerów społecznych. Pani Minister podkreśliła, iż celem resortu było wypracowanie takiej regulacji, która zabezpieczy interesy wszystkich stron.

Podczas dyskusji strona społeczna zwróciła szczególną uwagę na kwestie uregulowania w projekcie przepisów dotyczących miejsca wykonywania pracy zdalnej, które ma zostać wskazane przez pracownika i  uzgodnione z pracodawcą oraz na zobowiązanie pracownika do odpowiedzialności za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy negatywnie odnieśli się do zapisu dotyczącego oceny ryzyka zawodowego, który został wprowadzony przy regulacji pracy zdalnej. Według zapisów projektu ustawy pracodawcy będzie przysługiwało prawo przeprowadzenia uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego. Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana w oparciu o realnie istniejące stanowisko pracy. Kolejną kwestią budzącą wątpliwości PIP pozostaje nomenklatura stosowana w projekcie, która odnosi się do narzędzi pracy. Ponadto sprawą sporną jest zobowiązanie pracownika do złożenia pracodawcy oświadczenia o spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie w kontekście wystąpienia ewentualnego wypadku przy pracy.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji stronom nie udało się osiągnąć porozumienia i wypracować wspólnego stanowiska.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowane jest na koniec czerwca br.