Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych odbyło się 01 lipca 2021 r. w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

Przedmiotem posiedzenia były następujące kwestie: założenia projektu budżetu państwa na rok 2022; propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.

W pierwszej części posiedzenia Wiceminister Finansów, Piotr Patkowski omówił założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 i przedstawił wysokości podstawowych wskaźników - wzrost PKB o 4,3%, inflacji o 2,8% oraz wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw o 6,7%. Wskazał na brak wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 roku i uzależniał wysokość dochodów państwa w 2022 roku od prognozowanego pobudzenia gospodarczego oraz sytuacji w krajowej gospodarce.

Podczas obrad Zespołu strona społeczna nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2022, propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

Partnerzy społeczni podczas debaty poruszyli kwestie związane z: zamrożeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego, brakiem wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej na 2022 r., a także niskim poziomem inwestycji w Polsce. Strona społeczna wypunktowała brak uwzględnienia wpływu Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu w założeniach budżetowych. Ponadto strona związkowa poinformowała o stałym podtrzymaniu propozycji wyrażonych we wspólnym stanowisku z dnia 19 maja br. gdzie związkowcy przedłożyli propozycję wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wymiarze przynajmniej 12%.