W dniu 15 lipca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

W posiedzeniu wzięli udział: Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Joanna Kilkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Mateusz Oczkowski – Naczelnik Wydziału Refundacyjnego w Departamencie Polityki lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Marek Stańczuk – Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Michał Misiura – Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, Edyta Mięgoć -  Naczelnik Wydziału Zdrowia Środowiskowego w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Joanna Głażewska - naczelnik Wydziału Planowania Programów w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Pierwszym punktem porządku obrad posiedzenia było wypracowanie stanowiska podsumowującego prace doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. W trakcie dyskusji przedstawiono propozycję Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców wraz z rekomendacjami, podsumowującymi prace Zespołu w ostatnim półroczu. Uzgodniono, iż członkowie Zespołu dokonają szczegółowej analizy dokumentu, który następnie po uwzględnieniu uwag organizacji zostanie przekazany do dalszego procedowania w ramach Rady Dialogu Społecznego. Kolejne posiedzenie w tym zakresie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia br.

Następnie Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił informację w sprawie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz oceny wpływu proponowanych przepisów na sytuację sektora farmaceutycznego.

30 czerwca br. Rządowej Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Główne kierunki zmian zawarte w ustawie odnoszą się przede wszystkim do przepisów technicznych, doprecyzowania i eliminacji luk prawnych lub usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, przepisów dotyczących Bezpieczeństwa Lekowego Polski oraz zastosowania rozwiązań propacjenckich. Na wniosek przedstawicieli przemysłu Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wydłużeniu konsultacji publicznych i uzgodnień do końca sierpnia br.

Według partnerów społecznych proponowana regulacja zawiera wiele przepisów, które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na otoczenie legislacyjne przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego. Wiele z tych regulacji - zaproponowane zmiany w procedurze refundacyjnej, zmiany sposobu wyliczania całkowitego budżetu na refundację, propozycje wsparcia podmiotów prowadzących działalność produkcyjną w Polsce, przepisy dotyczące payback'u oraz wiele innych zapisów - mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na możliwości rozwoju sektora przez najbliższe lata. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie spowodowałoby nagłe, daleko idące oraz trudne do precyzyjnego oszacowania skutki.