W dniu 4 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS poświęcone omówieniu założeń zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Wiceminister Finansów Jan Sarnowski przedstawił prezentację dotyczącą projektów ustaw wprowadzających zmiany podatkowe. Jako najważniejsze elementy przekształceń wymienił: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł , podniesienie drugiego progu progresji o ponad 40% do 120 tys. zł, zamiany zasad rozliczania składki zdrowotnej oraz wprowadzenie ulg i uproszczeń dla przedsiębiorców. Jednocześnie wskazał na dążenie do stworzenia klimatu do inwestowania w kraju. Zwrócił uwagę, iż przewidywany skutek uszczelnienia systemu podatkowego to dodatkowe 6 mld zł wpływu do budżetu państwa z samego podatku dochodowego. W odniesieniu do zmian w zakresie składek zdrowotnych przedstawił planowaną unifikację składki do poziomu 9% dla pracowników i przedsiębiorców, która nie będzie odliczana od podstawy opodatkowania ani od podatku. Prezentując projekty ustaw zaznaczył, że na przekształceniach podatkowych zyska 67,1% pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, 89,8% osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz 45% przedsiębiorców. Wymienił także pakiet ulg mających zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na robotyzację oraz ulgi B+R i IP Box. Odnosząc się do konieczności stworzenia równych szans dla biznesu podkreślił konieczność ograniczenia szarej strefy, wprowadzenie utrudnień dla transferu do rajów podatkowych oraz regulacji zwiększających uczciwość opodatkowania w Polsce.

Strona pracodawców zwróciła uwagę na kwestię zasad naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, wysokie obciążenia osób najmniej zarabiających, ryzyko skomplikowania systemu podatkowego, obowiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej. Poruszono kwestię poszerzenie obowiązku opłacania składki zdrowotnej o umowy o dzieło oraz grupę osób prowadzących działalność rolniczą. Wskazano również na kwestię ulgi dla klasy średniej, która z założenia dotyczy jedynie pracowników.

Strona związkowa pozytywnie odniosła się do podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienia drugiego progu dochodowego. Zwrócono także uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, które zwiększą zatrudnienie na umowach o pracę oraz kwestię robotyzacji w kontekście właściwego przygotowania polskiego rynku pracy. W związku z planowaną zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku strona pracowników wspomniała o zamrożeniu kwoty uprawniającej do rozliczenia ulgi rodzinnej oraz braku automatycznej waloryzacji skali podatkowej.