W dniu 30 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, podczas którego podjęto dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

W spotkaniu udział wzięła Marzena Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas posiedzenia partnerzy społeczni negatywnie ocenili przedmiotowy projekt. Zwrócono uwagę na naruszenie przepisów dyrektywy UE 2018/851 w sprawie odpadów oraz Konstytucji RP. W kontekście niezgodności z Konstytucją RP podkreślono, iż projekt przewiduje ustanowienie zbyt szerokiej swobody dla ministra właściwego do spraw klimatu co do określenia stawek opłaty opakowaniowej w wydawanym rozporządzeniu oraz ustanawianie minimalnej wysokości opłaty wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów w formie obwieszczenia. Dodatkowo odniesiono się do utrwalenia w dokumencie obecnego modelu gospodarki komunalnej. Negatywnie ustosunkowano się do uniemożliwienia przedsiębiorcom wzięcia odpowiedzialności za odpady powstające z wprowadzanych przez nich produktów, którymi gospodarować będzie gmina. Nawiązano również do wadliwej konstrukcji projektowanych przepisów ze względu na przewidziane w nim terminy oraz braku gwarancji prawidłowego zastosowania zasady kosztu netto.

W trakcie dyskusji podjęto kwestię wypłacania gminom środków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, możliwości arbitralnego ustanowienia poziomu zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w opakowaniach innych niż butelki do napojów z tworzyw sztucznych oraz braku gwarancji prawidłowego zastosowania zasady ustalenia kosztów pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Jednocześnie zwrócono uwagę na brak w proponowanych przepisach rozwiązań, które miałyby na celu podnoszenie ilości i jakości zbieranych odpadów opakowaniowych przez gminy.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślili, że projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw jest w procesie konsultacji. Zobowiązali się również do analizy przekazanych przez partnerów społecznych uwag.