Podczas posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 2 września 2021 r. omówiony został projekt ustawy budżetowej na 2022 rok wraz z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

W posiedzeniu udział wzięli: Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; eksperci, członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części spotkania Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił najważniejsze wartości makroekonomiczne projektu budżetu na 2022 rok. Poinformował o zwiększeniu PKB w ujęciu realnym o 4,6% w 2022 r. oraz przewidywanym wzroście konsumpcji prywatnej. Podkreślił, iż realizacja Krajowego Planu Odbudowy i Odporności stanowi główny element ryzyka zmian w zakresie projektu, jednocześnie zaznaczając, iż będą to zmiany w kontekście pozytywnym. Odniósł się do poprawy na rynku pracy, która po lockdownie nastąpiła w drugiej połowie 2020 r. Wskazał, że wzrostowi popytu na pracę będzie sprzyjać poprawa dynamiki aktywności gospodarczej, a stopa bezrobocia na koniec 2022 roku wyniesie 5,9%. Przedstawił planowany wzrost inflacji w 2021 r. na poziomie 4,3% w ujęciu rok do roku, natomiast w 2022 r. 3,3% w ujęciu średniorocznym. Poinformował o przygotowaniu projektu budżetu państwa na 2022 r. z zastosowaniem zmodyfikowanej stabilizującej reguły wydatkowej celem umożliwienia prowadzenia ewentualnych działań związanych z pandemią koronawirusa. W związku z powyższym planowana kwota wydatków wynosi 1058,2 mld zł, a nieprzekraczalna kwota wydatków – 818,1 mld zł. Omówił podstawowe wielkości budżetu państwa: kwota dochodów – 475,6 mld zł, z czego dochody podatkowe to 440,8 mld zł, a zyski Narodowego Banku Polskiego to 844 mln zł; limit kwoty wydatków – 505,6 mld zł, z czego nakłady na finansowanie ochrony zdrowia to 5,75% PKB. Poinformował o planowanej od 1 marca 2021 r. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 104,89% oraz realizacji potrzeb obronnych na zwiększonym poziomie 2,2% PKB. Wskazał wysokość przewidywanego na koniec 2022 r. wielkość długu publicznego, która wyniesie ok. 1 bln 160 mld zł.

Następną część posiedzenia poświęcono przedstawieniu uwag strony społecznej. Przedstawiciele strony pracodawców zwrócili uwagę na: kwestię rosnącej inflacji, brak uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. Krajowego Planu Odbudowy, brak przejrzystości wydatkowania środków publicznych, niewystarczające wsparcie inwestycji, wykorzystywanie środków Funduszu Pracy na inne zadania, niedoszacowanie wysokości długu publicznego oraz brak danych finansowych dotyczących funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas omawiania przedmiotowego dokumentu strona pracowników nawiązała do takich kwestii jak: zamrożenie kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli, konieczność dofinansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, niski wzrost subwencji oświatowej, zmiany w zakresie obsługi programu „500+”, konieczność wyjaśnienia skali planowanych podwyżek w państwowej sferze budżetowej, zamrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpływ na budżet państwa ewentualnej likwidacji OFE. Jednocześnie pozytywnie ustosunkowano się do zwiększenia środków Funduszu Płac oraz wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.