W dniu 15 października 2021 roku odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Podczas obrad podniesiono między innymi kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy oraz omówieniem projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

W pierwszej części posiedzenia strona rządowa powiedziała o trwającym dialogu z Komisją Europejską odnośnie zatwierdzania KPO oraz poinformowała o zastrzeżeniach polskiego rządu wobec dynamiki pracy KE. Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wskazał na dobrą wolę strony rządowej oraz na chęć merytorycznej współpracy. Strona społeczna postulowała o zwiększenie transparentności i pogłębienie dialogu. Partnerzy społeczni pytali o zagadnienia związane z postępem negocjacji w sprawie KPO; inwestycjami, które będą realizowane w pierwszej kolejności oraz sposobie ich wdrażania; kryteriami wyboru projektów i wpływem strony społecznej na wyłonienie kryteriów dla inwestycji objętych KPO.

Następnie strona społeczna przedstawiła uwagi do projektu tak zwanej ustawy wdrożeniowej. Partnerzy społeczni koncentrowali swoje zastrzeżenia między innymi wokół układu projektu ustawy; definicji; ekosystemu platform informatycznych, sposobu komunikacji; zadań instytucji zarządzających; formuły działania Rzeczników Funduszy Europejskich; funkcji, zadań i składów Komitetów Monitorujących (FUE, KPO); konstrukcji Regulaminów konkursów oraz prowadzenia naborów; zapisów dotyczących KPO; sposobu zagospodarowania pobrexitowej rezerwy dostosowawczej czy konstrukcji Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strona rządowa wskazała na liczne pytania i uwagi partnerów społecznych przez co trudno jest się jej odnieść w sposób szczegółowy do wszystkich poruszonych kwestii w trakcie trwania posiedzenia Zespołu.

W ostatniej części obrad Zespołu, strona społeczna podkreśliła istotną rolę dialogu, jako czynnika budującego lepszej jakości przepisy prawne i dobrą współpracę.