W dniu 19 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, podczas którego omówiono kwestie związane z Uchwałą nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, uruchomieniem przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników  przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami oraz wnioskiem partnerów społecznych o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W pierwszej części spotkania Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poinformował, iż resort odniesie się do uwag partnerów społecznych przekazanych w Uchwale nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw po analizie wszystkich przekazanych propozycji zmian oraz utworzeniu projektu z naniesionymi korektami. Partnerzy społeczni negatywnie ustosunkowali się do braku stanowiska strony rządowej w przedmiotowej sprawie.

Drugą część posiedzenia Zespołu poświęcono omówieniu wniosku partnerów społecznych dotyczącego uruchomienia programu pomocy dla sektora motoryzacyjnego. Następnie przyjęte zostało Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników  przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami. W dokumencie zwrócono uwagę na trudną sytuację sektora wynikającą z pandemii, która miała negatywny wpływ na łańcuchy dostaw, a także produkcję i utrzymanie zatrudnienia. Jednocześnie podkreślono, iż przemysł motoryzacyjny stanowi koło zamachowe polskiej gospodarki między innymi ze względu na silną proeksportowość. W stanowisku zarekomendowano rozwiązania służące wsparciu sektora, również w zakresie ochrony miejsc pracy.

Podczas ostatniej części posiedzenia przyjęto Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dokumencie partnerzy społeczni postulowali zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 30%. W dokumencie podkreślono, iż realizacja kluczowych celów Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która została przyjęta w lutym 2021 r. przez Radę Ministrów, nie jest możliwa bez wzrostu finansowania PFRON. Zwrócono również uwagę na brak waloryzacji dofinansowania do pracy osób niepełnosprawnych, co skutkuje realnym spadkiem wartości pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.