W dniu 10 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W pierwszej części posiedzenia omówiono temat dostępu do informacji niezbędnej do przeprowadzenia referendum strajkowego. Przedstawicielka NSZZ „Solidarność” przedstawiła propozycję zmiany przepisów ustawy o związkach zawodowych, które uregulowałaby kwestię pozyskiwania danych pracowników przez organizacje związkowe. Zaproponowano, aby dalsza praca nad projektem zmian w ustawie o związkach zawodowych odbywała się w ramach dialogu autonomicznego. Wypracowana propozycja zostanie przekazana do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Następnie odbyła się dyskusja na temat bieżącej działalności i problemów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego RDS z udziałem przedstawicieli Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Po przeprowadzeniu spotkań z przedstawicielami wszystkich szesnastu województw zostanie przygotowane kompendium wiedzy o działalności i problemach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Materiał zostanie następnie przekazany do Prezydium RDS, z wnioskiem o szczegółowe omówienie tematu na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego.

W trakcie dyskusji przybliżono najważniejsze kwestie poruszane w ostatnim okresie w ramach poszczególnych Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Ponadto przedstawiciele WRDS-ów odnieśli się do problemów w funkcjonowaniu dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Wskazywali na brak uczestnictwa w posiedzeniach przedstawicieli ze strony rządowej i samorządowej, ograniczone uprawnienia i kompetencje Wojewódzkich Rad oraz malejącą rolę dialogu społecznego i instytucji dialogu w Polsce.

 

Kolejnym omawianym punktem była kwestia dokonania ekspertyzy dotyczącej zasięgu i jakości układów zbiorowych pracy w Polsce oraz możliwości ich rozwoju. W wyniku dyskusji członkowie Zespołu podjęli decyzję o poddaniu ponownej analizie zakresu tematycznego ekspertyzy. Zmodyfikowany wniosek zostanie przesłany do zaopiniowania przez Prezydium RDS.

 

W kolejnej części posiedzenia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło informację o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Poinformowano o skierowaniu wniosku o wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o sporach zbiorowych. Obecnie wniosek czeka na rozpatrzenie przez kierownictwo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wstępnie zapowiedziano, że nowa ustawa wejdzie w życie w I kwartale 2022 roku.

Następnie przedstawiciele Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, działającej w ramach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego przedstawili wstępną informację na temat prac nad programem na lata 2022-2024 w zakresie europejskiego dialogu społecznego.

 

Kolejnym punktem była informacja o projekcie NSZZ „Solidarność” i Związku Miast Polskich promującym rozwój dialogu społecznego w sektorze samorządu lokalnego.

 

W sprawach różnych posiedzenia poruszono kwestię funkcjonowania Trójstronnych Zespołów Branżowych.