W dniu 19 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Podczas spotkania omówiono kwestię projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, a także transformacji energetycznej oraz jej finansowania ze środków krajowych i unijnych.

W pierwszej części spotkania partnerzy społeczni zwrócili uwagę na nieprzekazanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Wymieniono także szereg uwag dotyczących projektu. Postulowano, aby 75% rocznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 zostało przeznaczonych na zasilenie Funduszu Transformacji Energetyki oraz aby wskazać, iż projekty finansowane z FTE mogą być realizowane także przez przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie jest podstawową działalnością, w tym sektorów przemysłu energochłonnego. Transformacja energetyczna nie jest możliwa bez redukcji emisji w sektorze energochłonnym i dlatego musi on być uwzględniony jako potencjalny beneficjent FTE. Podczas debaty zwrócono także uwagę na uwzględnienie w FTE wsparcia związanego z koniecznymi zmianami w obszarze zasobów ludzkich, w tym możliwość dofinansowania przekwalifikowania zawodowego i szkoleń pracowników zatrudnionych dotychczas w szeroko rozumianym sektorze energetyki konwencjonalnej. Podkreślono, iż rodzaje przedsięwzięć, jakie zostały wymienione do dofinansowania w projekcie, powinny uwzględniać w szczególności te, które istotnie przyczyniają się do realizacji celów i zobowiązań wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej Polski oraz UE, a także wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Przedstawiciele strony pracowników i strony pracodawców Zespołu wyrazili jednocześnie poparcie dla koncepcji utworzenia państwowego funduszu celowego - Funduszu Transformacji Energetyki. Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia, strona pracowników i strona pracodawców w terminie do 22 listopada 2021 r., podejmie decyzję o ewentualnym przyjęciu stanowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska przedstawił prezentację dotyczącą finansowania transformacji polskiej energetyki. Jako filary Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku wymienił: sprawiedliwą transformację, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobrą jakość powietrza. Zgodnie z prezentowanymi danymi szacowane nakłady inwestycyjne w zakresie transformacji energetycznej Polski wyniosą 1600 mld zł, z czego około 250–300 mld zł stanowić będą środki publiczne.

Partnerzy społeczni podczas spotkania przekazali postulaty w obszarze transformacji polskiej energetyki, zwracając między innymi uwagę na konieczność: uwzględnienia wsparcia inwestycji przemysłu w procesie dekarbonizacji, w tym zapewnienia trwałego finansowania projektów zielonej transformacji w przemyśle; obniżenia kosztów wsparcia OZE, w tym obniżenia poziomu obowiązku do 10% dla tzw. „zielonych certyfikatów” w 2023 i 2024 r. oraz przedstawienia planu wygaszania obecnego systemu wsparcia do 2030 r.; wprowadzenia niezbędnych zmian w ustawie – Prawo energetyczne oraz odblokowania rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.