W dniach 22 i 23 listopada 2021 r. w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli krajowych Rad Dialogu Społecznego UE oraz przewodniczących i sekretarzy generalnych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Polskę reprezentował Andrzej Radzikowski, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Gospodarzem spotkania była Francuska Rada Gospodarcza, Społeczna i Ekonomiczna.

Andrzej Radzikowski spotkał się z Thierry’m Beaudek’iem, przewodniczącym francuskiej Rady Ekonomiczno-Społecznej i Środowiskowej. Rozmawiano o wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Dyskusja wykazała zbieżność opinii na temat zagrożeń wynikających z ocieplenia klimatu, kryzysu „covidowego” i migracyjnego. Mówiono o działaniach na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, o wdrażaniu Krajowych Planów Odbudowy, a także o rozwoju demokracji uczestniczącej i wdrażaniu idei Europy socjalnej.

Kolejne spotkanie z Paidas’em Loannis’em, przewodniczącym greckiej Rady Dialogu Społecznego, dotyczyło problemów migracji i doświadczeń Grecji w tym zakresie. Pan Loannis podkreślił, że kryzys migracyjny na granicy grecko-tureckiej rozwiązano dopiero po włączeniu się Frontexu. Ta niezależna agencja Unii Europejskiej została wówczas zaproszona do współpracy przez rząd Republiki Greckiej.

Co dalej z Europą?

Tematem dyskusji na pierwszej sesji paryskiego spotkania była rola krajowych rad społeczno-gospodarczych w budowaniu przyszłości Europy i stojących przed nią wyzwań i priorytetów. Uczestnicy zgodzili się, że przygotowując konkretne rozwiązania legislacyjne nie można zapominać o wartościach uniwersalnych. Podkreślano, że Europa potrzebuje podejścia społecznego, które nie pozostawi nikogo w tyle i wyeliminuje ubóstwo. Chronić należy osoby najbardziej narażone, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem.

Ważne jest także wspieranie konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz przedsiębiorstw każdej wielkości, w szczególności małych i średnich, i gospodarki społecznej, jak również przedsiębiorczości, która powinna przyczynić się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.

Podkreślono ponadto, że zielony ład dla Europy to strategia wzrostu, ale i duże wyzwanie dla gospodarek państw europejskich. Jej celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobną i konkurencyjną gospodarkę, zapewniającą zaprzestanie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, sprawiedliwą transformację oraz wzrost gospodarczy, w którym nikt nie pozostanie w tyle.

Wskazano również na zasadnicze znaczenie wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Ważnym działaniem w tym zakresie są przygotowania do Konferencji na temat przyszłości Europy: szansa na zbudowanie lepszej przyszłości dla wszystkich. https://www.gov.pl/web/finanse/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy.

Pomoc w reformach

Tematem kolejnej sesji była rola krajowych planów odbudowy i odporności. Te programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej mają wspierać kraje członkowskie w unowocześnianiu gospodarek i ich odbudowie po covidowym kryzysie. Efektem ma być uczynienie Europy bardziej ekologiczną, cyfrową i lepiej przystosowaną do przyszłych wyzwań. Ważną rolę w tym procesie ma do spełnienia społeczeństwo, które powinno uczestniczyć we wspieraniu zmian. Partnerzy społeczni i organizacje społeczne powinny brać udział w ich wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie.

Lepsza przyszłość dla młodych

W trakcie dyskusji wskazano na ważna rolę budowania demokracji uczestniczącej, która ma na uwadze lepszą przyszłość dla wszystkich. Faktyczny rozwój demokracji uzależniony będzie od silnych struktur organizacji obywatelskich (organizacje pracodawców, związki zawodowe, organizacje pozarządowe). Wiele uwagi poświęcono wymianie doświadczeń związanych z realizacją przedsięwzięć ułatwiających i zachęcających do współudziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dwadzieścia zasad Europejskiej Karty Praw Socjalnych to drogowskazy, które prowadzą do Europy społecznej, sprzyjającej integracji i wykorzystania pełni możliwości.

Rok 2022 zostanie ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. Młodzi ludzie najbardziej odczuli skutki pandemii, głównie na rynku pracy. Niezbędna jest solidarność międzypokoleniowa, która jest kluczowym czynnikiem wsparcia młodych ludzi przy jednoczesnym docenieniu osób starszych.