W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS.

Obradom przewodniczył Tomasz Ludwiński (NSZZ „Solidarność”). Podczas obrad omówiono zagadnienia związane z dialogiem społecznym prowadzonym w resorcie finansów, odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników KAS, zwłaszcza w kontekście liczby prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, w podziale na poszczególne Izby Administracji Skarbowej, kadrę kierowniczą i pracowników KAS oraz sposobu zakończenia postępowań. Podniesiono także zagadnienie ryczałtów za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych i kontynuowano debatę na temat zasad przyznawania dodatków kontrolerskich. W ostatniej części obrad powrócono do debaty na temat tak zwanej etatyzacji i obciążenia pracą komórek egzekucyjnych.