W dniu 10 stycznia 2022 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Saczka – Główny Inspektor Sanitarny, Agnieszka Tuderek-Kaleta – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, Bernard Waśko – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia, Marlena Tryka – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz eksperci i przedstawiciele środowiska medycznego ze strony pracodawców i pracobiorców.

W punkcie pierwszym posiedzenia członkowie Zespołu dyskutowali nad kwestią Bezpieczeństwa Lekowego Polski. W trakcie spotkania odniesiono się do następujących zagadnień:

 • obecny stan polskiego przemysłu farmaceutycznego i wpływu COVID-19 na działalność producentów leków;
 • status procedowania przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy w kontekście komponentu Zdrowie;
 • możliwe formy wsparcia dla działań przywracających produkcję aktywnych składników farmaceutycznych (API), surowców oraz półproduktów (w celu uniezależnienia od importu z rynków azjatyckich);
 • stworzenie optymalnych warunków administracyjnych i regulacyjnych, pozwalających na efektywne inwestycje w sektorze farmaceutycznym;
 • stworzenie systemu zachęt dla zwiększenia w Polsce produkcji farmaceutycznej;
 • budowanie zaplecza naukowego i technologicznego dla rodzimego przemysłu farmaceutycznego (inicjatywy w zakresie współpracy przemysłu z uniwersytetami w obszarze prac badawczo-rozwojowych, platform badawczych itp.)

W trakcie dyskusji przedstawiciele branży wskazywali na zagrożenia bezpieczeństwa lekowego Polski i dostępu do leków dla pacjentów, które mogą wystąpić wskutek wprowadzenia proponowanych przez rząd zmian ustawowych. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia tzw. korytarzy cenowych, które powodują głęboką erozję cen oraz mają negatywny wpływ na dostępność leków. Ponadto podniesiono kwestę paybacku, zmian odpłatności i grup oraz wzmocnienia roli Komisji Europejskiej.

Kolejnym punktem posiedzenia było funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie kolejnej fali pandemii. W trakcie dyskusji Krzysztof Saczka – Główny Inspektor Sanitarny przedstawił informację w zakresie:

 • organizacji pracy w systemie SEPIS;
 • konieczności zwiększenia obsady pracowników w celu zapewnienia ciągłości pracy przy wypełnianiu wszystkich obowiązków powierzonych w związku z wystąpieniem stanu pandemii;
 • kwestii obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej;
 • kontroli krzyżowych dotyczących przestrzegania obostrzeń związanych z COVID-19 przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną;
 • kontroli bieżących przeprowadzanych przez pracowników inspekcji sanitarnej;
 • bieżącego finansowania inspekcji sanitarnej, w tym środków na wynagrodzenia pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Trzecim punktem posiedzenia była dyskusja nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846).

Partnerzy społeczni Zespołu w sposób jednoznaczny uznali, że zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązania nie tylko nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a wręcz przerzucają na pracodawców i przedsiębiorców wszystkie działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

W ramach spraw różnych posiedzenia omówiono realizację wypłaty dodatków covidowych, przygotowanie państwa do piątej fali pandemii COVID-19 oraz kwestię nowej wyceny testów RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 roku. Spotkanie zostanie poświęcone rozpatrzeniu projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.