W dniu 18 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Departamentu Prawa Pracy.

Zgodnie z decyzją Prezydium Rady Prezydium Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2021 roku, zagadnienia związane z problemami dotyczącymi Krajowej Administracji Skarbowej zostały przekazane do rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego oraz Zespołu problemowego ds. usług publicznych.

Podczas dyskusji z udziałem Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych oraz Przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej omówiono temat wzmacniania dialogu społecznego na przykładzie sytuacji w Krajowej Administracji Skarbowej. Poruszono problem niesatysfakcjonującego poziomu dialogu pomiędzy Ministrem Finansów i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w administracji skarbowej. Poinformowano także, że zgodnie z ustaleniami Prezydium, Zespół problemowy ds. usług publicznych ma przedstawić rekomendację dotyczącą dalszego funkcjonowania Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych.

Przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zaproponował by sprawa jakości dialogu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów oraz zasadności działania Podzespołu problemowego ds. KAS została przekazana pod dalsze obrady Prezydium Rady.

Następnie odbyła się dyskusja na temat bieżącej działalności i problemów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województw: dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego. Było to trzecie z kolei spotkanie zorganizowane przez Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Po przeprowadzeniu spotkań z przedstawicielami wszystkich szesnastu województw zostanie przygotowane kompendium wiedzy o działalności i problemach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Materiał zostanie następnie przekazany do Prezydium RDS, z wnioskiem o szczegółowe omówienie tematu na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego.

W trakcie dyskusji przybliżono najważniejsze kwestie poruszane w ostatnim okresie w ramach poszczególnych Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Ponadto przedstawiciele WRDS-ów odnieśli się do problemów w funkcjonowaniu dialogu społecznego na poziomie regionalnym.

W kolejnej części posiedzenia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło informację o aktualnej liście mediatorów w Polsce.

Następnym punktem posiedzenia była informacja Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego dotyczącą uzgodnień partnerów społecznych w sprawie wdrażania europejskiego porozumienia ws. cyfryzacji. Grupa zarekomendowała obszary do uwzględnienia w pracach Zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego, celem implementacji porozumienia.

Członkowie Zespołu podjęli decyzję o przyjęciu rekomendacji Grupy roboczej. Dokument z poziomu Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zostanie skierowany do dalszego procedowania przez Prezydium RDS.

Następnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność” poinformował o postępie prac nad planowaną dyrektywą dotyczącą płac minimalnych i promowania układów zbiorowych, odniósł się do przyszłych zadań dla władzy publicznej w zakresie monitoringu uzp.

W ramach spraw różnych posiedzenia rozpatrzono następujące punkty:
1. Brak odpowiedzi strony rządowej na wystąpienie w sprawie dostępności stanowisk RP do projektów prawa unijnego.
2. Ekspertyza w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce.
3. Informacja o projekcie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału.
Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zaplanowano w marcu br.