W dniu 10 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W pierwszej części spotkania uzgodniono harmonogram prac Zespołu na 2022 rok.

Następnie Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRiPS przedstawił informację w zakresie realizacji Uchwały nr 53 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. Poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw został skierowany na Radę Ministrów, następnie trafi do Sejmu. Projekt ustawy realizuje Uchwałę Rady Dialogu Społecznego, jedyna zmiana dotyczy zakresu prac Państwowej Inspekcji Pracy. Partnerzy społeczni zgodzili się, że sukcesem całej Rady było przyjęcie Uchwały nr 53. Apelowano o, jak najszybsze wejście w życie wskazanych przepisów.

W kolejnej części spotkania omówiono możliwość zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części dotyczącej obecności organizacji reprezentatywnych Radzie Nadzorczej ZUS. Miałyby one na celu odejście od wprowadzonego arbitrażu przy wyborze przedstawicieli ze strony pracodawczej oraz eliminacji połowy organizacji pracodawczych w tym gremium. Zaznaczono, że takie zmiany są możliwe, jednakże wymagają dobrej woli stron dialogu społecznego. Uzgodniono dalsze prace parterów społecznych nad wypracowaniem propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W dalszej części posiedzenia omówiono zamierzenia Rządu w kwestii likwidacji tzw. zbiegów umów. Wprowadzenie zmian w zakresie składki zdrowotnej (odliczenia i nowe tytuły) wywołuje napięcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Strona pracodawców wskazuje na duży niepokój spowodowany wysoką inflacją i spodziewanym spowolnieniem gospodarczym. Pracodawcy są zgodni, że powinni znać jakie są perspektywy prowadzenia firm i zatrudniania pracowników. Strona związkowa natomiast wskazała, że prace powinny być prowadzone w tym zakresie, można natomiast rozważyć wydłużenie vacatio legis.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS zaplanowano na początek kwietnia 2022 roku.