W dniu 21 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS. Spotkaniu przewodniczył Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstwa finansów oraz polskiego parlamentu.

Spotkanie zostało poświęcone dyskusji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., który stwierdził niezgodność szeregu przepisów prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wprowadza m.in. obowiązek informowania przez służby osób, które poddano kontroli operacyjnej. Organ kontrolujący, do sześciu miesięcy po zakończeniu kontroli, będzie musiał o jej przeprowadzeniu poinformować podsłuchiwanego. Wyjątki w tej kwestii stanowić mają sprawy z zakresu przestępczości zorganizowanej, terrorystycznej i szpiegostwa oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla państwa.

Strona rządowa wyraziła negatywne stanowisko wobec projektu ustawy. Wskazano, że proponowane rozwiązania w sposób zdecydowany naruszają niejawność pracy operacyjnej i godzą w możliwość podejmowania czynności w ramach prowadzonej kontroli.

W wyniku dyskusji stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie ww. projektu ustawy.