W dniu 22 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Departamentu Polityki Rodzinnej.

Na posiedzeniu odbyła się dyskusja na temat bieżącej działalności i problemów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Było to czwarte z kolei spotkanie zorganizowane przez Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przewodniczący poinformował, że zostanie przygotowane kompendium wiedzy o działalności i problemach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, które będzie podsumowaniem dotychczasowych spotkań. Materiał zostanie następnie przekazany do Prezydium RDS, z wnioskiem o szczegółowe omówienie tematu na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego.

Przybliżono najważniejsze kwestie poruszane w ostatnim okresie w ramach poszczególnych Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Ponadto przedstawiciele WRDS-ów odnieśli się do problemów w funkcjonowaniu dialogu społecznego na poziomie regionalnym.

W kolejnej części posiedzenia zainicjowano dyskusję na temat uruchomienia platformy wymiany informacji dotyczących działań partnerów społecznych związanych ze skutkami wojny w Ukrainie. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, Sławomir Adamczyk odniósł się w swojej prezentacji do skutków społecznych i ekonomicznych wojny w Ukrainie oraz zaprezentował przykłady działań partnerów społecznych. Wskazał także na propozycje możliwych działań do wdrożenia, w tym:

  • na poziomie politycznym prowadzony jest na bieżąco dialog w ramach prezydium RDS;
  • wskazane jest uruchomienie takiego dialogu na poziomie operacyjnym;
  • mogłoby temu służyć stworzenie w oparciu o biuro RDS roboczej platformy dla celów wymiany informacji o podejmowanych działaniach i ewentualnej ich koordynacji;
  • analiza możliwości podejmowania wspólnych działań pomocowych zarówno w odniesieniu do uchodźców przybywających do Polski jak i obywateli Ukrainy na miejscu;
  • wczesna identyfikacja i szukanie wspólnych rozwiązań zapobiegających możliwym sytuacjom kryzysowym wynikającym z wojny (przykład: zagrożenie bytu polskiego przemysłu szklarskiego w przypadku awaryjnych wyłączeń dostaw gazu).

Następnym punktem posiedzenia była kwestia uruchomienia dialogu na rzecz podjęcia działań związanych z ułatwieniem uchodźcom z Ukrainy pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił informację na temat działań podjętych przez polski rząd w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Odniósł się do szczegółów rozwiązań legislacyjnych zawartych w specustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją na ich państwo, w tym dotyczących udzielania pomocy socjalnej i dostępu do rynku pracy.

Następnie Barbara Surdykowska, przedstawicielka NSZZ „Solidarność” poinformowała o założeniach i postępie prac nad projektem dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju z 23 lutego 2022 roku.

W ramach spraw różnych posiedzenia rozpatrzono następujące punkty:

  1. Informacja strony rządowej o etapie prac nad projektem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
  2. Informacja o działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych.
  3. Status prac nad wykonaniem ekspertyzy w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego odbędzie się na przełomie maja i czerwca br.