W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS. Spotkaniu przewodniczył Rafał Jankowski, Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentował Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Posiedzenie zostało poświęcone omówieniu wpływu nowelizacji Polskiego Ładu na wynagrodzenia w służbach mundurowych. Celem dyskusji było przedyskutowanie rozwiązań dla aktualnego stanu prawnego zawartego w  projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca br. W opinii strony związkowej projekt ustawy nie zawiera gwarancji rekompensaty dla funkcjonariuszy, którzy płacą wyższą składkę zdrowotną, na skutek wyższej podstawy do jej wyliczenia, gdyż są ujęci w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym. Formacje mundurowe nie płacą składek ZUS, a ich podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest wynagrodzenie brutto. 

 

Wpływ projektowanych rozwiązań na wysokość wynagrodzeń służb mundurowych

 

Minister Artur Soboń przedstawił na posiedzeniu wyliczenia, z których wynika, że przewidziane w noweli ustawy rozwiązania podatkowe pozytywnie wpłyną na wysokość dochodów netto podatników, w tym pracowników służb mundurowych.

 

Uzgodniono, że strona społeczna podda wnikliwej analizie przedstawione wyliczenia. Pan Minister zapewnił, że jeżeli będą uwagi do zaproponowanych rozwiązań to istnieje możliwość wniesienia zmian do projektu ustawy na etapie prac parlamentarnych.

 

W najbliższych dniach projekt ma być rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów.

 

Kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych odbędzie się na w dniu 12 maja 2022 roku. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej.