W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Obradom przewodniczył Jan Klimek (ZRP), ponadto w posiedzeniu wzięli udział z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii oraz Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii; z Ministerstwa Finansów: Danuta Chudzik Zastępca Dyrektora w Departamencie Instytucji Płatniczej oraz Jarosław Siebielec, Główny specjalista w Departamencie Instytucji Płatniczej; z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Daniel Kosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS.

W pierwszej części spotkania strona rządowa przekazała informacje nt. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 przesłanej do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Przekazano m.in. informację nt. tego, które regiony ostatecznie zostaną objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Przedstawiono także informacje, na jakie dziedziny KE kładła szczególny nacisk przy ostatecznym formowaniu umowy.

Następnie strona rządowa przekazała informacje nt. stanu przygotowania krajowych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W dalszej części rozmawiano nt. stanu przygotowania systemu wdrażania funduszy unijnych na lata 2021-2027 (wytyczne, systemy informatyczne dotyczące naboru wniosków i realizacji projektów, komitety monitorujące). Strona społeczna wyraziła niepokój, że czas na opiniowanie wytycznych może być zbyt krótki, aby przeprowadzić kontrolę społeczną.

Następnie strona rządowa przekazała podsumowanie prac nad ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa) oraz informacje o uruchomieniu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w tym informacje o planowanym systemie i harmonogramie wdrażania. Strona rządowa zaznaczyła, że KPO jest bardzo obszernym dokumentem, zarządzanym przez KE, co do którego jest ponad sto wskaźników w jaki sposób program ma być realizowany. Zaznaczyła również, że na portalu internetowym z MFiPR, jest wskazanie, jakie resorty są odpowiedzialne za dane inwestycje.