W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Prawa Pracy oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego rekomendowało do uwzględnienia w pracach Zespołu problemowego ds. prawa pracy problematyki elektronizacji wniosków i oświadczeń w prawie pracy (poza rozwiązaniem, wypowiedzeniem i wypowiedzeniem zmieniającym umowy o pracę). Rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w Kodeksie Pracy oraz przeprowadzenie analizy czy obecna sytuacja prawna w wystarczającym stopniu chroni prawo polskiego pracownika do odłączenia (do bycia off line) w świetle następującego zapisu porozumienia europejskiego – „pracownik nie jest zobowiązany do bycia kontaktowalnym”.

Zainicjowanie dyskusji w ramach Zespołu problemowego ds. prawa pracy ma być punktem wyjścia do wypracowania konkretnych rekomendacji/propozycji rozwiązań w celu wdrożenia w Polsce Porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu uzgodniono, iż kwestią dotyczącą elektronizacji wniosków i oświadczeń w prawie pracy zajmie się strona pracodawców Zespołu. Natomiast strona związkowa zajmie się analizą obecnych rozwiązań prawnych pod kątem ochrony prawa polskiego pracownika do odłączenia (do bycia off line), w świetle zapisu Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji – „pracownik nie jest zobowiązany do bycia kontaktowalnym”. Strony w przeciągu miesiąca mają wypracować propozycje metodologii prac nad rekomendacjami.

W ramach spraw różnych Zespół dyskutował nad:

  • kwestią zmian ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
  • kwestią wejścia w życie:
  • projektu ustawy o zmianie ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
  • projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy zostanie poświęcone rozpatrzeniu wniosku Forum Związków Zawodowych w sprawie rozpoczęcia w ramach Rady Dialogu Społecznego prac nad zmianą art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz wypracowaniu stanowiska dotyczącego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025.