W dniu 18 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, w którym uczestniczyli m.in. Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Rafał Weber Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury; Maciej Małecki Sekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych; Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W pierwszej części posiedzenia przyjęto w głosowaniu następujące stanowiska strony społecznej Zespołu:

  • Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie projektu ustawy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk 2476);
  • Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie trudnej sytuacji Przedsiębiorców Stacji Kontroli Pojazdów oraz zakresu projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  • Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie rozszerzenia taryfowej ochrony odbiorców gazu.

Ponadto podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z udziałem Ministra Janusza Cieszyńskiego. Następnie w wyniku głosowania strona pracowników i strona pracodawców nie przyjęła stanowiska do dokumentu.    

W kolejnej części spotkania członkowie Zespołu strony społecznej podjęli decyzję, aby skierowane pod obrady Zespołu dokumenty Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego zostały przekazane do Prezydium Rady Dialogu Społecznego z rekomendacją ich przesłania do przedstawicieli resortów, zgodnie z właściwością.

Natomiast zaplanowany temat transformacji energetycznej i ustalenie stanowiska Zespołu w kwestii związanej z transformacji górnictwa i energetyki połączonej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski został przeniesiony na kolejne wrześniowe posiedzenie Zespołu.