W dniu 12 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w formie hybrydowej z udziałem m.in. Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Piotra Pyzika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podczas posiedzenia przeprowadzono pogłębioną dyskusję na temat transformacji energetycznej w kwestii związanej z transformacją górnictwa i energetyki połączonej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Strona rządowa poinformowała o obecnie trwającej rewizji Polityki Energetycznej Państwa. Do nowej wersji ww. dokumentu dodano nowy filar – suwerenność energetyczna. Przedstawiono także działania średnio i długoterminowe związane z transformacją energetyczną.

Następnie członkowie Zespołu omówili sytuację w przemyśle energochłonnym pod kątem wprowadzenia przez stronę rządową publicznych instrumentów osłonowych celem wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych. Przedstawiciel Pracodawców RP omówił projekt stanowiska w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego. Stanowisko strony społecznej Zespołu w tej kwestii zostało przyjęte.

W dalszej części posiedzenia omawiano rządowy projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Uzgodniono, że głosowanie Stanowiska odbędzie się w trybie obiegowym.