W dniu 20 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Kisielewski (FZZ).

Posiedzenie poświęcone było kwestii emerytur pomostowych, emerytur stażowych i wprowadzeniu tzw. renty wdowiej, a także omówienia ekspertyzy dotyczącej emerytur pomostowych.

Dyskusja dotyczyła głównie kwestii emerytur pomostowych, w aspekcie ich wygasającego charakteru oraz nowelizacji załączników do ustawy o emeryturach pomostowych. Ponieważ dotychczasowe przepisy warunkują możliwość korzystania z emerytur pomostowych przez zatrudnionych przed 1999 rokiem, zdaniem związków zawodowych, różnicowanie uprawnień w zależności od momentu podjęcia pracy jest niesprawiedliwe. Przedstawiciele związków zawodowych argumentowali potrzebę realizowania emerytur pomostowych m.in. tym, że pracownicy z grup o szczególnym charakterze podczas wykonywania zawodu są narażeni niejednokrotnie na utratę zdrowia, co także może skutkować stwarzaniem potencjalnego ryzyka dla siebie i otoczenia, kiedy wykonują swoje obowiązki zawodowe. Ponadto porozumienia w tym temacie podpisane ponad 20 lat temu, nie zostały dotąd wypełnione, nad czym wyrażono ubolewanie. Strona związkowa zdecydowanie podkreśliła więc, że emerytury pomostowe nie powinny mieć charakteru wygasającego. Strona pracodawców nie ma jednolitego stanowiska w tym zakresie, przy czym podkreśliła, że obecny system emerytalny jest warunkowany stanem zgromadzonych środków. Strona rządowa przyznała, że wygasanie emerytur pomostowych miało iść w parze z poprawą warunków pracy. Wyraziła chęć dyskusji nt. zweryfikowania grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze.

Kolejnym tematem w dyskusji był skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie emerytury stażowej. Projekt umożliwia przechodzenie na wcześniejsze emerytury, poniżej ustawowego wieku emerytalnego przy zgromadzeniu kapitału emerytalnego, wystarczającego na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Podczas posiedzenia przedstawiono rozwiązania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS zaplanowano na drugą połowę listopada 2022 roku.