W dniu 27 października 2022 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, członkowie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS, zaproszeni eksperci i goście.

Pierwszym omawianym tematem był projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, podczas którego strona społeczna wyraziła zaniepokojenie w związku ze sposobem prowadzenia procesu legislacyjnego przedmiotowego projektu, a także rozmawiano nt. skutków finansowych dla rezerwy budżetowej NFZ na nakłady na ochronę zdrowia w związku z proponowaną ustawą.

Kolejnym dyskutowanym tematem był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Następnie członkowie doraźnego Zespołu zapoznali się z informacją na temat nowej sieci szpitali PSZ na rok 2023 oraz proponowanymi zmianami w funkcjonowaniu ratownictwa medycznego w Polsce.

W dalszym toku dyskusji zostały poruszone kwestie w związku ze zmianami w funkcjonowaniu ratownictwa medycznego w Polsce, w tym kwestii wzrostu środków na wynagrodzenia dla ratownictwa medycznego. Na posiedzeniu poruszono kwestię szczepień uchodźców z Ukrainy, w tym szczepień przeciw Covid-19.