W dniu 4 listopada 2022 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich z udziałem Anny Schmidt, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz zaproszonych gości i ekspertów.

Posiedzenie poświęcone było kwestii warunkowości ex-ante dla Polityki spójności 2021-2027, a także pracom nad programami regionalnymi na lata 2021-2027, w tym informacjom o negocjacjach z Komisją Europejską i terminach powołania komitetów monitorujących. Przekazano także bieżącą informację o realizacji Krajowego Planu Odbudowy, w tym informacje o spełnieniu kamieni milowych koniecznych do wypłaty I transzy środków z KE oraz o efektach konsultacji wytycznych na lata 2021-2027 dotyczących komitetów monitorujących i realizacji zasad partnerstwa.

Dyskusja dotyczyła głównie kwestii Polityki spójności dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiciele strony rządowej przedstawili informacje o warunkach do zrealizowania zasad Polityki spójności. Strona rządowa podkreśliła, że dzielą się one na horyzontalne i tematyczne. Zaznaczono, że wszystkie warunki muszą być spełnione przy złożeniu wniosku o pierwszą płatność. Strona społeczna poruszyła kwestię konsekwencji dla Polski za nierealizowanie wszystkich zasad Polityki spójności według wytycznych Unii Europejskiej. Przedstawiciele strony rządowej zaznaczyli, że Polska nie traci funduszy europejskich oraz, że kwalifikowane wydatki są zatwierdzone.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS