W dniu 17 stycznia 2023 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Maciej Juszczyk (ZP BCC).

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

  1. Omówienie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
  2. Stanowiska i uchwały WRDS:
  • Stanowisko nr 11/7/2022 strony pracowników, pracodawców i strony samorządowej WRDS w Katowicach z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz uchwała nr 14/7/2022 w sprawie przyjęcia stanowiska nr 11/7/2022.
  • Stanowisko nr 6/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. WRDS Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wsparcia inwestycji: budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.
  1. Sprawy bieżące.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili informacje na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. W trakcie debaty zdecydowano, że zagadnienie lecznictwa uzdrowiskowego będzie dalej omawiane na posiedzeniu podzespołu ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Ochrony Zdrowia. Zespół nie wyraził woli procedowania nad Stanowiskami WRDS.