W dniu 15 lutego 2023 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Maciej Juszczyk.

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Wniosek ZNP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
  • Sprawy bieżące.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawił informacje na temat projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W sprawach różnych uzgodniono, że przyszłe posiedzenie Zespołu będzie poświęcone między innymi priorytetom polityki oświatowej Rządu, w tym w szczególności wydatkowania przez MEiN środków publicznych na wspieranie organizacji pozarządowych.