W dniu 2 marca 2023 r. odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu problemowego  ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Pan Leszek Miętek (OPZZ).

Porządek obrad obejmował m.in. następujące kwestie:
• Omówienie i przyjęcie znowelizowanego Stanowiska strony społecznej Zespołu z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie objęcia dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw programem wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.
• Omówienie Stanowiska strony społecznej Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4/2022 WRDS.
• Omówienie Stanowiska strony pracowników i pracodawców Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy z 30.12.2023 w sprawie przepisów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników i potrzeb dokonywania niezbędnych modyfikacji i zmian, niektórych regulacji prawnych, w celu zwiększenia ich spójności, wyeliminowania nadmiernej biurokracji oraz dostosowania do obecnego kontekstu gospodarczego i społecznego.
• Rozpatrzenie Stanowisk WRDS:
• z dnia 28 października 2022 roku w sprawie odblokowania energetyki wiatrowej oraz wsparcia programu prosumenta.

• z dnia 20 lutego 2023r. ws. taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieli pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

• Stanowisko nr 12/1/2023 strony pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 16 lutego 2023r. W sprawie sytuacji komunalnych przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z Uchwałą nr 15/1/2023 ws. przyjęcia Stanowiska

• Stanowisko nr 13/2/2023 strony pracowników, pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 16 lutego 2023r. W sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wraz z Uchwałą nr 16/2/2023 ws. przyjęcia Stanowiska

• Omówienie wniosku dot. zwolnień grupowych w FCA Powerterain Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w branży motoryzacyjnej.
• Sprawy różne.

Na posiedzeniu Zespołu podjęto decyzję, o kontynuowaniu prac nad modernizacją Stanowiska strony społecznej Zespołu z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie objęcia dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw programem wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Ponadto zadecydowano, iż zespół w trakcie kolejnych posiedzeń rozważy możliwość pogłębionego procedowania Stanowisk i Uchwał Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Strona społeczna Zespołu w trakcie posiedzenia zwróciła się z prośbą do strony rządowej o zwołanie posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego (Przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii) w celu omówienia kwestii zwolnień grupowych w FCA Powerterain Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.