W dniu 1 czerwca 2023 r. odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Porządek obrad obejmował m.in. następujące kwestie:

  • Omówienie projektu Stanowiska w sprawie poparcia postulatów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego odnośnie ustawy o rzemiośle.
  • Omówienie i przyjęcie projektu Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Raportowanie ESG, Rynek pracy w Polsce – omówienie sposobu procedowania tematów skierowanych do Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w ramach Programu Prac Rady na 2023 r.
  • Sprawy różne.

Na posiedzeniu Zespołu omówiony został projekt stanowiska w sprawie poparcia postulatów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego odnośnie ustawy o rzemiośle, ostatecznie  podjęto decyzję o zarządzeniu głosowania korespondencyjnego w przedmiotowej sprawie. Ponadto jednogłośnie przegłosowano Stanowisko strony społecznej Zespołu w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Omówiono sposób procedowania tematów skierowanych do Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w ramach Programu Prac Rady na 2023 r.