W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Jan Klimek (ZRP).

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

  • Stan wdrażania krajowych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 – informacja strony rządowej, dyskusja.
  • Stan wdrażania regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, realizacja działań na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego – informacja strony rządowej, dyskusja.
  • Przygotowanie systemu wsparcia użytkowników CST2021 - informacja strony rządowej, dyskusja.
  • Powoływanie podkomitetów w ramach Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności - informacja strony rządowej, dyskusja.
  • Sprawy różne.

 

W punktach tematycznych 1-4 w imieniu strony rządowej głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedstawili informacje na temat postępów we wdrażaniu krajowych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, opisów priorytetów na perspektywę 2021-2027, stanu wdrażania programów regionalnych 2021-2027, przygotowania systemu wsparcia użytkowników CST2021, oraz roli i zadań powoływanych podkomitetów w ramach Komitetu Monitorującego. Podczas posiedzenia Zespół nie podjął żadnych uchwał ani stanowisk.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS