W dniu 26 lutego 2019 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. Spotkaniu przewodniczył –p. Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Stronę rządową reprezentowali ponadto p. Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w MRPiPS oraz przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zespół uzgodnił zmiany w zapisach Regulaminu w związku z powołaniem w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił p. Min. K. Kuberski.

Następnie omówiono stanowiska co do celowości powołania Centralnego Ośrodka Szkolenia dla Służb Lotniskowych, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”. Przedstawiciel Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. przedstawił informacje dotyczące planów budowy poligonu szkoleniowego w tym ośrodku, na potrzeby szkoleń dla Lotniskowej Straży Pożarnej.

Kontynuowano dyskusję dotyczącą regulacji statusu prawnego lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych. Strona rządowa nie uznała za zasadne – postulowane przez stronę związkową – włączenie lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych w struktury Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe stanowisko wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na lotnisku odpowiada podmiot zarządzający portem lotniczym. Jednocześnie PSP jest nieprzygotowana do realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową na lotniskach (brak specjalistycznych szkoleń i certyfikatów). Właściwe w tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury opowiedziało się za przygotowaniem rozwiązania systemowego, które umożliwiłoby funkcjonariuszom LSR-G uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach pracy i osiągnięciu wieku 55 lat, tak samo jak w przypadku funkcjonariuszy PSP. Przyjęto ustalenie o powołaniu podzespołu, którego zadaniem będzie opracowanie projektu odnośnej ustawy wraz z OSR i uzasadnieniem.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)