W dniu 26 lutego 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa pod przewodnictwem p. Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, współprzewodniczącego ze strony rządowej.

Tematem posiedzenia były założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r). Rządowy dokument  wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. Strategia dotyczy wszystkich sektorów transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, miejskiego oraz intermodalnego. Jednocześnie uwzględnia priorytety wspólnej polityki transportowej, regionalnej, innowacyjnej oraz ochrony środowiska Unii Europejskiej. Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Osiągnięcie celu głównego wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych właściwych dla każdej z gałęzi transportu, dotyczących:

  • stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej,
  • poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
  • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów,
  • ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko,
  • zbudowania racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)