W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Ryszard Wasiłek – Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. Stronę rządową reprezentowali: Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów.

Po omówieniu spraw organizacyjnych Pan Robert Zasina – Prezes  Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. przedstawił temat taryf na 2019 rok oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej grup energetycznych wobec przyjętych regulacji. Do lutego b.r. operatorzy dystrybucji na zaproszenie Ministerstwa Energii brali udział w pracach zespołu mającego na celu doprecyzowanie w rozporządzeniu kwestii rekompensat. Ze względu na opinie Komisji Europejskiej oraz uwagi zgłaszane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została przyjęta nowelizacja ustawy, w wyniku której dystrybutorzy zostali z niej wyłączeni i wrócili do typowego dla operatorów dystrybucyjnych systemu zatwierdzania taryf. W dniu 22 marca 2019 roku prezes URE zatwierdził taryfę na 2019 rok. Obowiązuje ona od kwietnia b.r. Natomiast w I kwartale 2019 roku funkcjonowała taryfa z 2018 roku. Ponadto Pan Minister T. Skobel poinformował, że rozporządzenie o rekompensatach jest przedmiotem negocjacji z KE i dopiero po ich zakończeniu możliwe będzie upublicznienie jego formuły i zakresu.

W dalszej części obrad przedstawiciel Ministerstwa Energii przedstawił aktualny stan prac nad projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Główna zmiana w dokumencie dotyczy kwestii terminologii. Przedstawiciel ME poinformował o wynikach: prac komisji prawniczej, uzgodnień międzyresortowych, spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli ME, MRPiPS i Państwowej Inspekcji Pracy oraz konferencji uzgodnieniowej. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji i w przypadku uzyskania pozytywnej opinii będzie przedłożony do podpisania przez Ministra Energii. Przewidywany termin to połowa maja b.r.

Ostatni punkt porządku obrad obejmował informację pracodawców o sytuacji w poszczególnych grupach energetycznych.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)