23 września 2020 r. odbyło się, w formie wideokonferencji oraz stacjonarnej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Stronę rządową reprezentowali: Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Bernard Waśko – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.

Po omówieniu spraw organizacyjnych Minister Zdrowia omówił strategię walki z pandemią COVID-19. Jako najważniejsze elementy wskazał: skoncentrowanie testowania na pacjentach z objawami oraz ochrona grup ryzyka, przejście z działania ogólnokrajowego do regionalnego, utworzenie trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego, włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do systemu testowania, rozbudowa sieci punktów pobrań oraz rozdysponowanie szybkich testów do SOR-ów i izb przyjęć.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Zastępca Prezesa NFZ przedstawił prezentację dotyczącą mechanizmów transformacji OWU. Wiceminister Zdrowia poinformowała o rozszerzeniu zakresu podmiotowego Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych o niemedycznych pracowników działalności podstawowej. Poinformowała także, że zapisany w ustawie poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownicy maja osiągnąć do 31 grudnia 2021 roku.

Minister Zdrowia powołał Zespół przy Ministrze Zdrowia ds. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

(Źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)