Reprezentatywni partnerzy społeczni (Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców BCC, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) spotkali się w dniu 6 maja br. celem omówienia bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. 

Na spotkaniu zostały ustalone poniższe kwestie:

1. rozpoczęcie przygotowań do prac nad paktem społecznym;

2. wymiana informacji na temat bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach i regionach oraz ustalenie konieczności skoordynowanego monitorowania w ramach RDS funkcjonowania Tarcz antykryzysowych z udziałem MRPiPS, PIP i WRDS;

3. rozpoczęcie prac Zespołu ds. nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wraz z ustaleniem wstępnego harmonogramu.

Partnerzy społeczni zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji prac w zakresie wdrożenia rozwiązań mających na celu dalsze ograniczanie negatywnych skutków epidemii Covid-19 w obszarze gospodarki i rynku pracy.

Źródło: https://pracodawcyrp.pl/komunikaty-1/komunikat-po-autonomicznym-posiedzeniu-partnerow-spolecznych-rady-dialogu-spolecznego