Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.

Dnia 6 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Malinowskiego. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat Budżetu Państwa na rok 2020 oraz planowanej polityki resortu w obszarze finansów publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. Stronę rządową reprezentowali: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej, Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za Budżet Państwa oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju – Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Pan Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu, Ministerstwa Klimatu – Pan Adam Guibourge-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu oraz Pan Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Część merytoryczną czwartkowego posiedzenia plenarnego Rady poprzedziło przyjęcie programu prac na 2020 rok. Program ten jest wynikiem konsensu wszystkich stron dialogu i uwzględnia szereg zgłoszonych wniosków.

W 2020 r. RDS zajmie się następującymi tematami:

  • Polityka rynku pracy w Polsce, kwalifikacje i kompetencje zawodowe w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.
  • Koszty pracy w Polsce – rekomendacje zmian.
  • Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania europejskie i ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki.
  • Przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o RDS – opracowanie projektu nowelizacji ustawy.
  • Ocena systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i propozycje zmian.
  • System ochrony zdrowia – wypracowanie rekomendacji zmian.
  • Wynagrodzenia w sferze finansów publicznych – wypracowanie modelu kształtowania wynagrodzeń w tym obszarze.
  • Realizacja zadań wynikających z Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  • Rozpatrywanie wniosków wypracowanych przez Zespoły problemowe Rady, wynikających z ich programu prac.

Przyjęto również Uchwałę nr 39 RDS o powołaniu Doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych.

Następnie Pan Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił informację na temat Budżetu Państwa na 2020 rok. Poinformował, iż w związku z zasadą dyskontynuacji prac sejmu poprzedniej kadencji rząd został zobowiązany do ponownego przesłania projektu budżetu do Sejmu. Ostatecznie Rada Ministrów dnia 23 grudnia br. przyjęła nowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Pan Minister zaznaczył, że projekt odzwierciedla priorytetowe zadania rządu mające na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji aktywnej polityki prorodzinnej i społecznej. Resort finansów zdecydował o utrzymaniu dotychczasowych założeń makroekonomicznych, w tym wzrostu PKB na poziomie 3,7 %. Tak jak w poprzedniej wersji Budżetu nie przewiduje się wystąpienia deficytu na koniec 2020 roku. Natomiast wzrosły wydatki i dochody. Wynika to między innymi z rezygnacji w obecnym projekcie ze zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tzw. 30-krotności składek na ZUS. Po stronie dochodów uwzględniono prognozowaną wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego w kwocie 7,2 mld złotych, skutki planowanej implementacji projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją wyborów prozdrowotnych konsumentów w wysokości 2,7 mld złotych, skutki planowanej implementacji projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach – 2,5 mld złotych, aktualizację dochodów z tytułu rozdysponowania zasobów częstotliwości oraz wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej – 1,7 mld złotych. Tymczasem po stronie wydatkowej nastąpił m.in. wzrost w części 73 w związku ze zwiększeniem dotacji do FUS oraz wzrost wynikający z przesunięć środków umiejscowionych w poprzednim projekcie w rezerwach celowych. Łączne dochody budżetu w 2020 roku wyniosą 435,3 mld złotych.

Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, iż w projekcie budżetu zabezpieczono środki na transfery socjalne. Zapewniła, że dotychczasowe programy rządu w zakresie polityki prorodzinnej i senioralnej będą kontynuowane.

W trakcie debaty strona pracowników wskazywała na brak konsultacji obecnej wersji projektu w Radzie Dialogu Społecznego. Strona związkowa wyraziła oczekiwanie zapewnienia transparentności prac nad projektem ustawy budżetowej i włączenia w ten proces Rady. Natomiast przyjęte w projekcie prognozy makroekonomiczne związkowcy ocenili jako zbyt optymistyczne wobec zbliżającego się spowolnienia gospodarczego. Wystąpili do rządu o podjęcie działań ukierunkowanych na zapewnienie szybszego wzrostu dochodów z pracy najemnej, wyższej waloryzacji rent i emerytur, wsparcia kodeksowych form zatrudnienia, zmniejszenia negatywnych konsekwencji dualizmu rynku pracy oraz zmian w podatkach, które w sposób efektywny i sprawiedliwy zmniejszą opodatkowanie z pracy.

Strona pracodawców krytycznie oceniła założenia budżetowe na rok 2020. Pracodawcy podkreślali, że rząd nie podejmuje odpowiednich działań mających na celu przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu. Niski obecnie poziom inwestycji uniemożliwia szybką modernizację przedsiębiorstw a tym samym szybki wzrost produktywności. Natomiast duży udział osób biernych zawodowo pogłębia problemy demograficzne polskiego społeczeństwa. Oceniono, iż polityka społeczno-gospodarcza rządu, której wyrazem jest budżet państwa nie sprzyja wzrostowi inwestycji i aktywizacji zawodowej.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 6 lutego 2020 r.