Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.

W dniu 21 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Podczas spotkania omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Podczas debaty przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazali, że celem proponowanych zmian legislacyjnych ma być ograniczenie spożycia cukru oraz wzrost prozdrowotnych postaw wśród konsumentów. Jednocześnie poinformowali o wprowadzeniu zmiany do pierwotnego projektu ustawy, jaką jest usunięcie wprowadzenia opłat dla podmiotów uczestniczących w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety. Kwestia ta ma zostać uregulowana w odrębnym akcie prawnym.

W dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na wskaźniki i mechanizmy monitoringu wdrażania ustawy. Odniesiono się również do wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych, będącego wynikiem wprowadzenia projektowanych zmian legislacyjnych.

Strona pracodawców w szczególności podkreślała krótki termin vacatio legis zapisany w projekcie ustawy, który utrudni przedsiębiorcom wprowadzenie koniecznych zmian we właściwym czasie. Wśród argumentów przeciwko wprowadzeniu omawianego projektu ustawy wymieniano: obniżenie konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych oraz konieczność renegocjacji zawartych już umów.

Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.Członkowie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.