Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.

Sprawa ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu (skonsolidowanej) z 2006 r., była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, które odbyło się  4 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”). Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego i Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS.

Organem właściwym do wystąpienia z wnioskiem o ratyfikację Poprawek jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organ odpowiedzialny za współpracę z Międzynarodową Organizacją Pracy. Poprawki do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (MLC) zostały przyjęte przez Specjalny Trójstronny Komitet w dniu 27 kwietnia 2018 r., a następnie zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 5 czerwca 2018 r. Poprawki z 2018 r. wprowadzają zmiany, których celem jest ochrona praw marynarza podczas uwięzienia na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek (przedłużenie obowiązywania umowy o pracę, zapewnienie wypłacania wynagrodzenia i innych należności w ramach marynarskiej umowy o pracę i przedłużenie czasu na prawo do repatriacji). Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” przedstawiła propozycję redakcji tłumaczenia na język polski. Dyskusja dotycząca Poprawek do Konwencji będzie kontynuowana.

W dalszej części spotkania przedstawiano tematy do harmonogramu prac Zespołu RDS ds. prawa pracy w 2020 r.

Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.Członkowie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r.

(Źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)


Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"